Politika

Zkvalitnění života seniorů v ČR by měl zajistit nový občanský zákoník

  • Date:17.10.2008
Životní podmínky seniorů v Čechách upraví občanský zákoník
V současné době senioři jsou skupinou, která dle názoru české veřejnosti je nejčastěji diskriminovaná. A bohužel i v Evropě jsme na špičce toho, jak často jsou diskriminované právě senioři.
Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Tématem středečního vydání Studia STOP kolegyně Terezie Jiráskové bylo, jaké podmínky po svůj život mají senioři v Čechách, zda jsou váženými klienty zdravotních a sociálních služeb a jak se připravuje naše země na stárnutí populace, a také o tom, jak se chystáme na vlastní stáří.

Terezie JIRÁSKOVÁ, redaktorka
--------------------
Ministryně vlády České republiky pro lidská práva a otázky menšin Džamila Stehlíková připomínkovala návrh rekodifikace občanského zákoníku. Zavolala jsem jí a ptala se jí na to, nejprve jak hodnotí postavení seniorů v České republice a které body se jí jeví v občanském zákoníku jako nejspornější.

Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně vlády České republiky pro lidská práva a menšiny
--------------------
V současné době jsou senioři skupinou, která je dle názoru české veřejnosti nejčastěji diskriminovaná. A bohužel i v Evropě jsme na špičce toho, jak často jsou diskriminovaní právě senioři. Zde je zapotřebí změnit postoj společnosti k této velice důležité skupině obyvatel už nastavením médií, nastavením toho, jak jsou senioři vnímáni a zobrazováni. Protože cílem každého z nás dožít co nejvyššího věku, to je pozitivní pro společnost, že žijeme déle, že jsme zdravější. Je zapotřebí nastavit ekonomické mechanismy, aby aktivní senioři mohli pracovat déle. Pochopitelně pro toho, kdo to potřebuje, je zapotřebí zkvalitnit též zdravotní a sociální péči. A taky je velice důležitá i osvěta mezi seniory. Protože v současné době nejčastěji právě ekonomické otázky nebo otázky zajištění budoucnosti pro seniory jsou velmi palčivé.

Terezie JIRÁSKOVÁ, redaktorka
--------------------
Vy jste připomínkovala návrh Občanského zákoníku, o kterém bych chtěla, abyste krátce promluvila. Tam se nacházejí právě i pasáže týkající se seniorů a témat, o kterých vy jste se právě zmínila. Témata jako zbavení způsobilosti k právnímu jednání, právo na integritu, právo osob držených ve zdravotnických zařízeních i jak ochránit seniory před nedobrovolným zabavením bytu, například notářsky řečenou neprávností smluv o převodech vlastnického či uživatelského práva, kde není řešeno bydlení nebo dožití starších lidí. Můžete představit našim posluchačům, co konkrétně jste z těch témat připomínkovala a jakou formou?

Džamila STEHLÍKOVÁ, Ministryně vlády České republiky pro lidská práva a menšiny
--------------------
Nejdůležitějším tématem připomínek je ochrana práva na bydlení, zajištění bydlení seniorů, kteří převádějí svůj majetek, nebo respektive dělí se o nemovitost s rodinou. Tam je velice důležité ošetřit, aby nedocházelo k situacím, kdy by člověk ztratil střechu nad hlavou. Příkladem může být, že v případě převodu bytu či domu na příbuzné by měl katastrální úřad zjistit, jestli je ve smlouvě obsaženo tam právo na dožití, jestli je tam toto jako věcné břemeno užívání dotčeného bydlení, respektive jestli je o střechu nad hlavou u seniora postaráno. Zde je velice důležité i vzdělání a osvěta u seniorů. Plánujeme průběžně celoživotní vzdělávání v těchto otázkách, protože stále se stává, že senioři neznají svoje práva, že jsou bohužel jak příbuznými, tak někdy i majitelem nemovitosti v případě privatizace tlačeni k tomu, aby se zbytečně vzdávali práva na bydlení a prakticky nedobrovolně tak odcházejí do domovů pro seniory.

Terezie JIRÁSKOVÁ, redaktorka
--------------------
A myslíte právě, že to by ten zákoník měl napravit?

Džamila STEHLÍKOVÁ, Ministryně vlády České republiky pro lidská práva a menšiny
--------------------
Ano. O tom vedeme a budeme i pokračovat v debatě s ministerstvem spravedlnosti, protože musíme najít řešení, které bude legislativně korektní a efektivní.

Terezie JIRÁSKOVÁ, redaktorka
--------------------
Jsou to ty nejdůležitější věci, právě to ošetření práva na dožití ve vlastním bytě či práva na bydlení u seniorů, které vy jste připomínkovala?

Džamila STEHLÍKOVÁ, Ministryně vlády České republiky pro lidská práva a menšiny
--------------------
Ano. To považuji za to nejdůležitější.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře. V tuto chvíli už ministr spravedlnosti České republiky Jiří Pospíšil tu připomínku má v ruce, jaký bude další osud toho Občanského zákoníku?

Džamila STEHLÍKOVÁ, Ministryně vlády České republiky pro lidská práva a menšiny
--------------------
Probíhá velice intenzivně debata, probíhá připomínkové řízení. Sejdeme se k tomuto tématu znovu s pracovníky ministerstva a je opravdu na ministerstvu spravedlnosti, jakou z variant upřednostní a co navrhne. Zatím ta poslední varianta, že otázky dožití seniorů ve vlastním bytě a zajištění práva na střechu nad hlavou by měly mít na starosti katastrální úřady, tak abychom neztěžovali občanům předávat či převádět ten majetek formou třeba darovací smlouvy. Dále budeme debatovat taky o tom, do jaké míry senior by mohl ovlivnit i jednotlivé podíly v dědickém řízení. To jsou velice exaktní a sofistikované právnické otázky a zde pochopitelně to definitivní rozhodnutí bude na ministerstvu spravedlnosti. Ale i ministr spravedlnosti je přesvědčen, že práva seniorů musí být ochráněna již na úrovni občanského zákoníku, a to tak, aby byl větší prostor pro jejich důstojný život a zajištění vlastnických a majetkových práv.

Terezie JIRÁSKOVÁ, redaktorka
--------------------
Kdy by měl vejít ten zákoník v platnost ?

Džamila STEHLÍKOVÁ, Ministryně vlády České republiky pro lidská práva a menšiny
--------------------
Je to otázka minimálně jednoho roku, který je zapotřebí pro to, aby proběhl legislativní proces. Ale právě je důležité o tom mluvit a začít osvětou, protože i stávající zákony chrání práva seniorů a to tehdy, pokud vědí, že do kupní smlouvy musí být zahrnuto například věcné břemeno, že ten senior, když předává dům svým dětem, má právo tam dožít a nesmí být nějakým způsobem v tomto právu omezován.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková. Dnešní pořad inventura Studia STOP končí, milí posluchači.

  • Date:17.10.2008
  • Zdroj:Český rozhlas 6
  • Autor:Terezie JIRÁSKOVÁ, redaktorka ČRo