Téma dne

Základem úspěšného sociálního začleňování Romů musí být koordinované plány rozvoje v obcích

  • Date:19.08.2008
Ministryně Džamila Stehlíková jedná s poradci ministra pro místní rozvoj
Seminář organizovaný společností Člověk v tísni shrnul poznatky z dosud probíhajících konkrétních projektů integrace v problémových lokalitách zejména romské menšiny.
Problémem integrace v České republice zůstává nedostatečná praktická realizace programů na úrovni obcí a měst. Zlepšení v oblasti sociálního začleňování vyžaduje komplexnější, multidisciplinární přístup, jenž by umožnil zohlednit všechny aspekty jednotlivých projektů. Na semináři vystoupili ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková, Štěpán Moravec ze společnosti Člověk v tísni, realizátor projektu Polis, ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Marek Podlaha, Petr Víšek ze Socioklubu Praha, poradce ministra pro místní rozvoj Josef Balaž, Radek Jiránek z odboru prevence kriminality ministerstva vnitra a  Klára Laurenčíková, ředitelka odboru rovných příležitostí ve školství ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Tříletý projekt Polis probíhal ve třech „vyloučených" lokalitách měst Plzeň, Ústí nad Labem a Bílina. V součinnosti se samosprávou a úředníky pověřenými státní správou, školami, neziskovými organizacemi a dalšími zainteresovanými institucemi se jeho nositelé podíleli na strategickém plánování. Štěpán Moravec dodal, že v každém z míst se setkali jednak s otevřeným přístupem účastníků, také ale s nepochopením a s významnými politickými tlaky proti aktivitám začleňování osob ohrožených sociálními pastmi. Moravec zdůraznil kvalitní spolupráci se zastupiteli a radou města Bíliny, kde se programy velice dobře dařily.

Marek Podlaha vyjádřil podstatu Agentury: motivovat obce, komunity a organizace působící v místě k vytvoření společné pracovní jednotky, tzv. lokálního partnerství, a pracovat na integrovaných plánech rozvoje měst a obcí či jiných typech společných projektů kombinujících jak investice, tak sociální projekty. Plán musí integrovat klíčové oblasti vzdělávání, terénní práci a začleňování na trh práce a také problematiku podporovaného či sociálního bydlení. Agentura v letošním roce začala pracovat celkem ve dvanácti lokalitách Čech a Moravy, kde již došlo i k uzavření lokálních partnerství.

Josef Balaž, poradce ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka, zdůraznil potřebu společných a dlouhodobých plánů aktivit vedoucích k zastavení vylučování a odstranění těchto tzv. deprivovaných městských lokalit. Pilíři práce obcí  a jejich partnerů mají být vzdělávání, zaměstnanost a bydlení. Obce musí mít dobře zmapované komunity sociálně ohrožených, aby věděly, kolik lidí vyžaduje asistenci částečnou, kolik úplnou, kdo jí bude provádět. Úkolem státní správy je vedle zajištění financování těchto plánů také široká metodická podpora.

Bezpečnostní aspekty problematiky práce s vyloučenými představil Radek Jiránek, odborník na prevenci kriminality ministerstva vnitra. Preventivní činnost státu je vymezena strategií prevence kriminality, usnesením vlády z roku 2007. Připomněl existenci evropské politiky prevence. Česká republika je poměrně daleko v zavádění společných pravidel. Jedním z hlavních je, že preventivní aktivity musí být systematizovány. Problematika nebývá často na úrovni obcí řešena důsledně, protože vyžaduje změnit styl práce a rozšiřuje úkoly samospráv. Ty by jednak musely zvýšit snahu získávat dotace a také zřídit manažerskou strukturu a společně realizovat plán integrace.  Jen v oblasti prevence kriminality jsou ale dotčenými manažer či kurátor prevence, policisté, městští strážníci, státní zastupitelství, probační a mediační služba, romský koordinátor, odbor školství a mládeže a tělovýchovy, sociální odbor, neziskové organizace a školy. Jiránek se domnívá, že bez zákonného rámce bude složité programy integrace úspěšně realizovat ve více obcích a městech. Příprava takového zákona vyžaduje ale širší politickou podporu.

Na úrovni jednotlivých ministerstev konkrétní projekty integrace již běží.  MŠMT chce více prosadit preventivní programy do života školy, MPSV určuje pravidla sociálních služeb a péče o rodinu, aktivní politiku zaměstnanosti či čerpání státní sociální podpory. Ve vybraných lokalitách začala pracovat Agentura pro sociální začleňování. Klíčové nyní bude přenést dobré myšlenky do konkrétních obecních projektů.

Klára Laurenčíková - ředitelka Odboru rovných příležitostí ve školství na MŠMT a zastupující vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí na  MPSV - představila  plány a vize obou rezortů v oblasti vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit a sociální práce směrem k rodinám sociálním vyloučením ohroženým.

Ministryně Stehlíková považuje toto setkání za přínosné a podnětné, symbol doby, kdy zástupci státních orgánů, obcí a neziskových organizací, které realizují integrační projekty v terénu, besedují u jednoho stolu. Začíná nová etapa začleňování na úrovni obce a regionů. Současně se na centrální úrovni tvoří mezirezortní orgány, které budou spolupracovat na zavádění co nejúčinnější podpory. Stehlíková ocenila projekt Polis společnosti Člověka v tísni a Agenturu pro sociální začleňování, která je svorníkem mezi obcemi a ministerstvy. 
  • Date:19.08.2008