Regulace prostituce

Návrh zákona o regulaci prostituce Zastupitelstva hlavního města Prahy má podporu většiny obcí

  • Date:20.05.2008
Co s nimi? Jsou zde a určitě i budou...
Pracovní skupina k problematice prostituce dnes vyhodnotila postoje obcí k problematice prostituce a k návrhu zákona o regulaci prostituce, který připravuje hlavní město Praha. V ČR neexistuje komplexní právní předpis, který by definoval pojem prostituce a pravidla jejího vykonávání. Návrh zákona usiluje o regulaci veřejně nabízené prostituce a erotických podniků, jejich počtu, vzhledu, umístění a provozu tak, aby nebyl omezován život občanů některých měst a aby se eliminoval negativní vliv na veřejný pořádek a mravní výchovu dětí a mládeže. Návrh má řešit rovněž další problémy související s prostitucí, například problematiku nedobrovolné prostituce a organizovaného zločinu, riziko přenosu HIV/AIDS a dalších chorob, ochranu osob ve věku 15 - 18 let před prostitucí či problematiku platby příspěvků na pojištění a daní z vykonávání prostituce. Návrh zákona ukládá mimo jiného povinnost pravidelných zdravotních prohlídek poskytovatelů sexuálních služeb.

Podle průzkumu, který zadala pracovní skupina k problematice prostituce, souhlasí 94 % obcí se zákazem nabízení sexuálních služeb na veřejných prostranstvích na celém území obce a 89 % obcí by podpořilo zákon o regulaci prostituce, zvláště pokud by v něm byly zohledněny jejich připomínky a měly by možnost rozhodovat ve věcech zřizování veřejných domů, povolání a zakazování prostituce.
Pracovní skupina k problematice prostituce byla zřízena ministryní Džamilou Stehlíkovou pro potřeby Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, která se rovněž zabývá problematikou potlačování obchodování s lidmi a ochranou žen před všemi formami násilí, včetně komerčního zneužívání.
Návrh zákona o regulaci prostituce zakazuje nabízení a poskytování sexuálních služeb na veřejných prostranstvích mimo oblasti, které může stanovit obec. V obecní závažné vyhlášce lze stanovit veřejná prostranství, na nichž je nabízení a vykonávání prostituce povoleno, rovněž je možné určit dobu, v níž je tato činnost povolena. Podobné vyhlášky fungují například v Brně nebo v Ostravě. O zřízení podobných zón „tolerance prostituce" by případně uvažovala pouze necelá polovina všech dotázaných obcí.

Většina obecních zastupitelů (71 %) považuje za správné, že živnostenský zákon vylučuje prostituci ze živnosti. Na druhé straně 83 % zástupců obcí souhlasí, že provozování prostituce bude fungovat jako podnikání.

Velmi zajímavým zjištěním je fakt, že 66 % oslovených zastupitelů považuje za přínosná opatření, která postihují zákazníka za vyhledávání „zakázaných služeb" mimo rámec zákona. Návrh zákona postihuje vyhledávání a konsumaci sexuálních služeb mimo vymezená místa pokutou ve výši do 15 000 Kč.

Tvůrci zákona jsou si vědomí toho, že není reálné prostituci právním předpisem účinně zakázat. Možné je ale právním předpisem stanovit určitá pravidla tak, aby se minimalizoval negativní společenský dopad prostituce především v oblasti ochrany veřejného pořádku a snížilo se riziko šíření HIV/ADS a dalších sexuálně přenosných chorob.

  • Date:20.05.2008
  • Autor:Džamila Stehlíková, Pavel Vetešník, Petr Pípal