Setkání a události

TÉMA - Lesby nebo lesbičky???

  • Date:29.11.2008
Dva aktivisté prosazující lidská práva: dalajláma a Jiří Hromada
Novináři a často i lidé jsou zmateni, jaký výraz mají používat pro označení homosexuálně orientovaných žen? Jak je to správně? Zeptali jsme se za vás. Anketa uvniř článku.
V minulosti si český jazyk s označením stejnopohlavní citové a sexuální orientace hlavu nedělal. Vycházel z medicínského pojmosloví, a tak bylo běžné používání výrazů homosexualita, homosexuální, homosexuálové, homosexuální ženy a muži. Jinak čeština nahrávala spíše pejorativním pojmům.

Úkolem gay a lesbického hnutí bylo v devadesátých letech nejen vysvětlit veřejnosti, jací jsou její členové ve skutečnosti, ale také změnit i pojmenovávání. Z medicínského homosexuál na gay u mužů a lesbička nebo lesba u žen.

Pravda, u médií se toto pojmosloví moc nevžilo, a tak dodnes ze stránek mnohých novin a časopisů vykřikují termíny jako homosexuálové nebo homosexuální. Někdy je za tím praktický důvod v používání kratšího slova než dvou - gayové a lesby nebo gay a lesbický. Někdy je za tím jen zvyk. Narozdíl od Slováků, kde si prosadili svůj termín gej, u nás se bohužel pořád moc neujal ani termín gay. V poslední době si někteří lidé navíc nejsou jisti, zda používat termín lesba nebo lesbička?

A tak jsme se zeptali zástupkyní lesbických a také gay sdružení a aktivit, jaký termín je tedy správný a proč?


Osobně jsem pro pojmenování lesba, neboť se používá dlouhá léta, bohužel český jazyk je pro toto slovo až velmi tvrdý a lidé ho dříve používali hlavně jako hanlivý výraz. Proto společnost začala toto slovo změkčovat, zjemňovat a snažila se ho odlišit a na základě toho vznikla lesbička. Nevidím důvod, proč by si lidé měli říkat zdrobnělinou? Také nepoužíváme člověk - človíček, Pražan - Pražánek, gay - gayjíček apod. Je až žalostné, že se sama minoritní společnost nedokáže hrdě hlásit ke slovu LESBA, které jim má být vlastní.
V rámci eLnadruhou se snažíme občas používat formu "na setkání leseb/lesbiček bylo...", a to abychom někoho neuráželi, tak jako v případech, když nechceme diskriminovat žádné pohlaví a používáme "ať už jste zubař/ka...", i když si myslím, že tyto dva případy jsou nesrovnatelné.
Take mi připadá anglické slovo lesbian mnohem hezčí a zvučnější než české podání lesba, ale jsem občan ČR a používám český jazyk, tak se ho nemůžu snažit obcházet jen pro to, že když vyslovím slovo lesba, tak lidi budou hledat tu "mužatku" a já bych snad nepřežila jejich káravé pohledy?

Tereza Mikšaníková, eLnadruhou o. s.

My se kloníme spíš k označení lesba, a to přestože lesbička je výraz, který se zaužíval. Z jednoho pohledu jde o zdrobnělinu (není zcela jasné, spíš z Lesbos čeština nějak odvodila lesbička, podobně jako třeba praktička). Ale zní to jako zdrobnělina - např. jako třeba "židlička", ač jde o židli.
Ač se vžilo zdrobněle vypadající pojmenování - v mnoha mainstramových médiích najdete jen toto, klasické deníky vám výraz lesba dokonce opraví v korekturách, tak myslíme, že se shodujeme s dalšími organizacemi, skupinami, lesbickými a queer ženami, že když už jde o pojmenování žen lesbických (např. politická kategorie, ale i sexuální identifikace), tak je třeba rehabilitovat pojem lesba. A používat ten. Jak chcete dělat nějakou LGBTIQ aktivitu, politiku, když si máte říkat lesbička? :)

Alžběta Možíšová, Andy Jochmann, Barbora Karníková, Lucie Hanyasová, Michaela Todtová, Jolana Navratilová, Zuzana Zmeškalová a další lesby z týmu Queer Parade


Osobně se klaním spíš k lesbičce, protože mi to zní jemněji. Ale respektuji názor většiny, že lesba je lepší, protože jim zní lesbička příliš zdrobněle. Jenže já zas lesbu považuji za příliš drsnou. Novinářům bych nicméně doporučila tvar lesba, je to citově nezabarvený tvar a zcela korektní.

Lucie Kubíčková, Pardubická lesba


Já se rozhodně stavím za výraz lesba. Tak jako nejsem ženuška nebo panička, tak nejsem ani lesbička. Jsem si vědoma toho, že se slovo lesba bylo používáno jako nadávka, ale tím, že ho teď budu používat jako něco "normálního", z něj tu pejorativnost odnímám. Vždy když dělám rozhovor s médii, tak jim to vysvětluji a trvám na tom, aby o mě jako o lesbičce rozhodně nepsali. Vedle slova lesba také doporučuji používat spojení lesbická žena, lesbický pár, lesbické matky...

Kateřina Beňová, GLL a Bengáles.cz


Pokud se jedná o můj osobní názor, rozhodně upřednostňuji výraz lesba, slovo lesbička nevyjadřuje podle mne zcela podstatu věci - jedná se o zbytečně změkčilé označení, které nás nemá urazit (resp.možná spíše většinovou společnost; možná se novináři domnívají, že užijí-li tento výraz, nebude sdělovaná informace tak šokující a bude snáze stravitelná), ale paradoxně mě tento výraz nepřijde příliš lichotivý. Mnoho žen, se kterými jsem na toto téma hovořila, se s výrazem lesbička neztotožňuje, mohu spíše říci, že znám pouze jednu ženu-lesbu, která takto jiné lesby označila. Ostatní ženy se samy nazývají lesbami anebo se neoznačují takto vůbec (sdělí pouze o sobě, že jsou na holky), protože jim výraz lesba přijde tvrdý a i když je sám o sobě neuráží, prostě ho nepoužívají. Přesto se však domnívám, že by naprostá vetšina leseb uvítala označení lesba než lesbička. V této souvislosti se musím zmínit o tom, že se vyskytují vtipy na označení lesbička - lesby často slovo lesbička rýmují se slovy jako lesbička kávička, samička apod., což má vyjádřit, že opovrhují tímto slovem, které se vyskytuje v různých článcích anebo ještě hůř - pokud v televizi běží nějaký program o lesbách a v dabingu se lesba sama označí za lesbičku - vyznívá to komicky, nepřirozeně, možná až tragicky :) a spousta leseb se při tomto "kvalitně a reálně" odvedeném dabingu plácá do kolen.

Michaela Todtová, Holky v Brně

Jednoznačně preferuji LESBA. Vy byste byli rádi, kdyby vás označovali zdrobnělinou gayíček? A pak... lesbičky jsou slečny z pornofilmů, které se skutečnými lesbami mají společného jen to, že jsou taky ženy, a upřímně, s takovými "ženami" spojována být nechci. A že slovo lesba mívalo pejorativní nádech? Mnoho označení leseb a gayů v zahraničí bývalo pejorativních a už není, protože běžným používáním zevšednělo. A že je příliš tvrdé, hrubé? Lesba jako žena. Je označení žena tvrdé nebo hrubé?

Monika S. Benešová, lesba.cz

Preferuji termín lesby, resp. lesbické ženy.
 

Milan Kasimír, Logos Praha, o.s.


Jako první odpověď mě automaticky napadá, že bych si sice vybral lesbu (tak jako si toto označení vybírá většina z nich), ale jinak mě především zajímá, jak se daný člověk nazývá sám a měl bych na paměti, že jakékoli označení a škatulka je jen pracovním zjednodušením pro komunikaci a někdy nebezpečným zobecněním.
Lesby používají toto označení z toho důvodu, že z češtinářského hlediska je lesbička zdrobnělina, která může popírat jejich specifickou subjektivitu a budit spíše dojem třeba jen jakési (pro heteronormativní společnost) neohrožující frivolnosti.
Nejen feministickým trendem je vracet (zvláště „ženským" slovům) zpět jejich hrdost (nebo ji i nově vytvářet). Ať už je totiž slovo lesbička zdrobnělina nebo ne, je jasné, že slovo lesba má oproti němu politický aspekt, právě proto, že budí takové emoce. Je celkem nasnadě odpověď, proč lidem běžně slovo lesba připadá tak „tvrdé" a „nevhodné pro ženu" a lesbička jako vhodné. Lesby se ale nechtějí podřídit těmto genderovým stereotypům.

Jiří Procházka, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, GAnYma, OPIM o.s.


Protože to tak lesby většinově chtějí. Je to podobné jako u Romů, kteří si většinově nepřáli, aby se jim říkalo Cikáni.

Milan Kasimír, Logos Praha

Jsem pro lesbu. Lesbička je jako gayjíček. I když jsem to dříve také cítil jako poněkud obhroublé, tak mne holky časem přesvědčily a dnes mne dráždí ty lesbičky. Vnímám to jako heterosexismus a pod pojmem lesbičky si spíše představím porno pro heterácký chlapy než důstojné lidské bytosti.

Ivo Procházka, ČSAP, Gaysport.cz, GI v ČR

Jsem pro lesby, případně ještě lépe lesbické ženy a dívky.

Petr Kaňka, Code 004 o.s.

Jednoznačně se přikláním ke slovu lesba, slovo lesbička je nevídanou pokrouceninou při přebírání cizího slova. Na diskusi Queer v česku v rámci Mezipater 2008 toto téma zaznělo, zúčastněné dámy se vyjádřily, že jim slovo lesbička zní jako opička, lesba je nezdrobnělé, neoplzlé. Na druhou stranu někomu slovo lesba připadá příliš tvrdé, nicméně slovo gay je také jenom jedno. Slovo lesbička se dostalo bohužel i do žurnalistické češtiny, v ČT údajně je předpis kážící toto slovo používat. Nemá ale žádný lingvistický podklad a nikde jinde se s oficiálním zdrobněním nesetkáme.

Ladislav Zikmund, chief editor projektu Q centrum, q.gl.cz

Zásadně slovo lesba, protože ony samy nechtějí, aby se jim říkalo lesbičky. Nedovedu si představit, že bych jejich přání nerespektoval, ať pro ně mají jakýkoliv důvod. Jestli dobře chápu, vnímají slovo lesbička jako eufemismus. A eufemismy se obvykle používají jako náhražky slov nějak společensky nepřijatelných nebo jinak hanlivých. A to přece lesby nejsou.

Mirek Zajdák, Kluci.info


Na názor jsme se zeptali i ministryně pro lidská práva a menšiny MUDr. Džamily Stehlíkové, která nám odpověděla:

Správný český výraz je LESBA, nikoliv LESBIČKA.

 

Nakonec jsme oslovili i média, jestli v tom mají sami jasno?

V naší redakci preferujeme termín LESBA, jelikož lesbička je pouze deminutivum původního slova. Pokud to kontext článku nevyžaduje, snažíme se deminutiv jakýchkoliv slov vyvarovat.

Tamara Čučková, jazyková korektorka, TV NOVA - internetové zpravodajství tn.cz

Používáme tvar lesbička, protože to je správné označení podle slovníku (taky se připouští lesbičanka, ale to mi připadá podivné). Lesbu vnímám jako poněkud pejorativní označení - tak trochu jako buzna, třeba...

Marcela Nejedlá, jazyková redaktorka časopisu Instinkt

Protože nepanuje shoda, který tvar je správný z hlediska spisovné češtiny, položili jsme otázku v Ústavu pro jazyk český AV ČR, konkrétně Šárce Blažkové - aby nám to osvětlila:

Výkladové slovníky češtiny, a to jak Slovník spisovného jazyka českého, tak starší a obsáhlejší Příruční slovník jazyka českého, uvádějí shodně jen podobu lesbičanka, Nový akademický slovník cizích slov přidává navíc ještě podobu lesbička. Podobu lesba najdete v Ouředníkově Šmírbuchu jazyka českého (což je nejúplnější sbírka českých argotismů), ilustrovanou tímto dokladem: "Ale teď je všecko prolezlý lesbama a teploušema. Není divu, že jdou kšefty z kopce." Tedy evidentně s odstínem pejorativním. Je zřejmé, že termín lesba v úzu žije a některými skupinami mluvčích je přijímán, přesto bych se ho zatím zdráhala označit za neutrální. Naopak lesbička, domníváme se, na pozici neutrálního termínu výrazně aspiruje.

Takže se zdá, že lesbická komunita si převážně určila jako správné pojmenování lesba, ale se zcela mylným odvoláváním se na gramatickou češtinu. V tomto případě by snad mohla vyřešit tuto situaci aktivita lesbických organizací na změnu pojmu ve spisovné češtině v rámci sebeurčení, jak to učinili v minulosti např. Romové.

Je pravda, že situace se ovšem komplikuje ještě prosazováním slova queer na úkor slova gay a lesbický, a tak se začíná v lesbických a feministických kruzích prosazovat i poněkud podivný tvar kombinace anglického a českého slova queer žena.

Ve svém názoru to vyjádřil i dlouholetý gay aktivista, bývalý šéf SOHO v ČR, GI v ČR Jiří Hromada:
Holky si to musí vyřešit mezi sebou. Militantní lesby nesmějí usurpovat citové lesbičky. A obráceně. Ale novináři zvolí vždy raději kratší verzi. Nebude-li vůle po lesbičkách (nebude), zavedou se lesby, protože je to vlajková loď aktivistek, které si to vydupou.

Zajímavé je také pojetí gay a lesbického hnutí, které si zpočátku vystačilo se zkratkou GL a postupně pojímalo další spřízněné menšiny, takže dnes už sem ze zahraničí proniká zkratka LGBTIQ - lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and queer.

Velký dluh pak zůstává ještě často u médii i veřejností používaného termínu homosexuál na úkor jednoduššího a kratšího výrazu gay.

  • Date:29.11.2008
  • Zdroj:http://www.colourplanet.cz
  • Autor:Andy Newson