Z diáře

Oslava Mezinárodního dne seniorů v New Yorku

  • Date:03.10.2008
  • Photogallery:open
New York
Projev ministryně pro lidská práva a menšiny na Světovém kongresu ke stárnutí populace v New Yorku.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové!

Nejprve mi dovolte, abych poděkovala nevládní organizaci Výbor pro stárnutí a osobně generální tajemnici INPEA (Mezinárodní organizace pro prevenci zneužívání starších osob) Susan Somers za pozvání na oslavu Mezinárodního dne seniorů, jež se koná v New Yorku. Je mi velkou ctí zúčastnit se této důležité akce, jež má být prvním krokem k plánované Úmluvě o právech starších osob. Cílem tohoto ušlechtilého projektu je usnadnit globální dialog a partnerství, jakož i vytvoření společného základu pro zlepšení práv starších osob, za účelem lepší kvality jejich života a důstojnosti ve stáří.

Nicméně hlavní odpovědnost za zajištění rovných příležitostí a Lidských práv starších osob nesou národní vlády. Vláda České republiky si je plně vědoma potřeby dostát této výzvě, zvláště s ohledem na skutečnost, že v polovině tohoto století obyvatelstvo České republiky a rovněž Japonska bude jedním z nejstarších na světě. Z těchto prognóz je zřejmé, že v roce 2050 více než polovina obyvatel České republiky bude ve věku 50 a více let a přibližně jedna třetina dosáhne věku 65 a více let. Podobná situace existuje v mnoha jiných evropských zemích. Demografické stárnutí je často považováno za negativní jev a je omezováno na nezbytnost reformy penzijního systému. Je důvodem mnoha stereotypů týkajících se starších osob, jež mohou vést k diskriminaci na základě věku. Ve skutečnosti lepší zdraví a delší život jsou významnými pozitivními hodnotami. Je třeba si uvědomit, že stáří představuje nejen 11 procent celkového počtu obyvatelstva, nýbrž rovněž budoucnost každého z nás.
Budoucnost evropských států a ekonomik závisí na tom, jak úspěšně dostojíme této výzvě, jak efektivně začleníme požadavky starších osob do celkového politického rámce na národní úrovni i na úrovni Evropské unie. "Age mainstreaming" (začleňování starších občanů do společnosti) a "age management" (řízení lidských zdrojů reflektující a zohledňující věkovou strukturu a potřeby starších pracovníků) jsou nezbytné pro trh práce a sociální a zdravotní politiku.

Navzdory skutečnosti, že osoby ve věku 50 a více let již představují 20 procent pracovních sil EU, starší osoby často čelí diskriminaci na pracovišti. Naším cílem je vytvořit prostředí, ve kterém každý zaměstnanec může realizovat své možnosti a schopnosti, aniž by byl znevýhodňován na základě věku.
Antidiskriminační pracovněprávní předpisy podporují rovné zacházení se staršími osobami na trhu práce. Je třeba překonávat věkové bariéry a odstranit předsudky a negativní stereotypy týkající se starších pracovníků, včetně diskriminace na základě věku.
Podpora školení, vzdělávání a celoživotního vzdělávání. Starší zaměstnanci potřebují nástroje a dovednosti, aby se vyrovnali se změnami. Lidé s nízkou úrovní dovedností téměř dvakrát pravděpodobněji přijdou o práci než lidé s vysokou úrovní dovedností, a rovněž mají mnohem kratší pracovní kariéru.
Ochrana zdraví při práci. Základní součástí "age management" je prevence pracovních problémů souvisejících s věkem a prevence zdravotních problémů souvisejících s prací.
Podpora solidarity mezi různými generacemi pracovníků. Odborníci na lidské zdroje jsou si vědomi výhod věkové diversity v organizacích. Pracovní tým, který spojuje mládí se zralostí a který vykazuje genderovou diversitu, je schopen adekvátně reagovat na globalizaci.
Pohlaví. V nejstarších věkových skupinách je riziko chudoby mnohonásobně vyšší u žen než u mužů. Bez ohledu na věk, existuje menší pravděpodobnost aktivity žen na trhu práce v porovnání s muži. Hlavním důvodem jsou rodinné povinnosti. Ženy pečují o své příbuzné a o děti, takže potřebují pružnou a zkrácenou pracovní dobu.
Kvalita života starších lidí znamená nejen možnost pracovat déle v atraktivním a zdravém pracovním prostředí, nýbrž rovněž mít přiměřené příjmy, trvalé rodinné vztahy, těšit se dobrému zdraví, a v neposlední řadě - mít respekt a uznání ve společnosti.
Nyní bych se ráda zmínila o přístupu České republiky k tomuto problému. Vláda České republiky nedávno schválila Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012. Ve své politice stárnutí vláda zohlednila tyto priority:

1. Podpora rodiny a zlepšení sociálních služeb
2. Vytváření prostředí a společenství přátelských vůči starším lidem
3. Zlepšení zdraví seniorů a zdravotnických služeb pro seniory
4. Podpora účasti a ochrana důstojnosti a práv seniorů

Národní program přípravy na stárnutí vychází z mezinárodních směrnic, včetně Zásad OSN pro seniory a Madridského mezinárodního akčního plánu pro problematiku stárnutí, a jiných dokumentů.
Tento program monitoruje Rada vlády pro seniory a stárnutí populace. Tato Rada sestává z náměstků ministrů, zástupců zaměstnavatelů, zaměstnanců, expertů, nevládních organizací a samozřejmě ze samotných seniorů. Velmi důležitou roli při řešení problémů stáří hrají právě senioři. Nikdo tuto roli nemůže hrát za ně.

Nyní bych ráda zdůraznila poslání EU v rámci procesu sociálně ekonomického zařazení starších osob. EU má schopnost řešit nejen problémy diskriminace, nýbrž rovněž příčiny současné nezaměstnanosti, špatných životních podmínek i nákladů reforem. Mám na mysli evropské fondy, zvláště Sociální fond jako hlavní finanční nástroj EU pro sociální zařazení starších osob. Peníze však nejsou „řešením". Potřebujeme rovněž dobrou právní ochranu. V této oblasti jsou jedním z nejefektivnějších nástrojů směrnice Evropské rady. Tyto směrnice zajišťují zásadu rovného zacházení s lidmi na trhu práce, bez ohledu na věk. Jsou závazné pro všechny členské státy EU. Před několika měsíci byla zahájena diskuse o návrhu nové směrnice Rady zaměřené na ochranu osob před diskriminací v oblastech mimo trh práce. Tento návrh doplňuje stávající právní rámec Evropské komise, na základě kterého zákaz diskriminace z důvodu věku, zdravotního postižení, náboženství nebo sexuální orientace platí pouze pro zaměstnání, povolání a odborné vzdělávání. Podle nového návrhu bude diskriminace zakázána v soukromém i veřejném sektoru rovněž mimo trh práce, a to v těchto oblastech:

- sociální ochrana, včetně sociálního pojištění a zdravotní péče
- sociální výhody
- vzdělávání
- přístup ke zboží a službám a poskytování zboží a služeb, jež jsou k dispozici veřejnosti, včetně bydlení.

Závěrem bych Vás ráda pozvala v květnu 2009 do Prahy. V lednu 2009 Česká republika převezme po Francii předsednictví EU. Česká republika uspořádá Evropskou konferenci o důstojnosti a ohrožení starších lidí, s tímto programem:

• Důstojnost starších lidí a jejich zanedbávání, zneužívání a násilí na nich jako spojité nádoby
• Evropská strategie boje proti zneužívání starších žen
• Role obcí a společenství přátelských k seniorům
• Pozice a role nevládních organizací seniorů a občanské společnosti
• Rodinná péče - výhody a rizika
• Minimální evropská norma péče o geriatrické pacienty v zařízeních institucionální péče
• Lék učící přátelství ke starším lidem v éře vymýcení nemocí a dlouhověké společnosti, v rámci Evropské strategie boje proti zneužívání starších žen
• Pozice a role nevládních organizací seniorů a občanské společnosti
• Poskytování dlouhodobých služeb

Děkuji Vám za pozornost.

Fotogalerie

  • Date:03.10.2008