Téma dne

Bezpečnost v romských lokalitách

  • Date:30.10.2008
Se starostou Litvínova Šťovíčkem - interview pro místní zpravodaj
Na semináři Pocit bezpečí v prostředí romské menšiny, který proběhl na Ministerstvu vnitra, došlo ke shodě, že předcházet vyhroceným sociálním situacím a mezietnickému napětí musí dialog a aktivity uvnitř komunity za spolupráce obce a státu.

Dalším tématem tohoto jednání zástupců Policie ČR, Ministerstva vnitra ČR, Rady vlády pro záležitosti romské komunity, expertů z akademické sféry, neziskových organizací a zástupců romských sdružení byla problematika zajištění bezpečí obyvatel vyloučených lokalit s převážně romským obyvatelstvem, zejména s ohledem na poslední události v litvínovském Janově. Problematikou bezpečí ve vyloučených lokalitách se bude i nadále zabývat k tomuto účelu vytvořená speciální meziresortní komise.

Česká republika je v oblasti předcházení násilného extremismu úspěšná, jak to dokazují statistiky Policie ČR. V letech 1997 až 2007 podíl zjištěných trestných činů s extremistickým podtextem na celkové kriminalitě zaevidované v ČR nepřekročil 0.1%. Tato trestná činnost je vnímána jako společensky vysoce nebezpečná. Činnost pro předcházení aktivitám extrémních organizací a skupin občanů provádí 140 specialistů Policie ČR, kteří působí na okresní a vyšších úrovních. Tito lidé jsou zároveň kontaktními osobami pro obce, aby mohli připravovat preventivní akce společně. Podle Policie ČR je třeba tuto spolupráci podpořit a prohloubit.

Vedle každoročních analýz situace v extremistickém hnutí předloží Ministerstvo vnitra vládě do března 2009 ucelenou strategii boje s extremismem. Součástí této strategie bude posílení antidiskriminačního vzdělávání policistů, prohloubení spolupráce policie s obcemi a nevládními organizacemi. Novela Zákona o Policii ČR, která začne platit od příštího roku, posiluje v rámci koordinačních dohod součinnost policie se samosprávami tak, aby byl dostatek prostoru a informací pro včasné reagování na aktivity a provokace extremistů. Nově bude umožněn policistům vstup do soukromých provozoven v případě podezření na porušení zákona, což například umožní zákrok proti neonacistickým koncertům. Ministryně Stehlíková navrhuje novelizovat Zákon o právu shromažďovacím tak, aby se prodloužila lhůta pro správní orgán, v níž bude možno shromáždění zakázat či rozhodnout o době jeho ukončení, ze tří dnů na pět pracovních dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení.

Ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková navštívila v posledním týdnu třikrát město Litvínov, kde se sešla s obyvateli, osadním výborem a také se zastupiteli města. Osadní výbor starousedlíků a místní romské sdružení že shodly, že většina konfliktů v místě je řešitelná, je třeba společně pracovat na kultivaci místa a pokračovat ve vzájemném dialogu. K tomu přispějí také aktivity města, kraje a Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády.
Město připravuje integrovaný plán obnovy městské části. Dalším cílem je posílení hlídek městských strážníků v Janově a zvýšení počtu terénních sociálních pracovníků, kteří se tak dostanou do všech míst a ke každé potřebné rodině. Ministerstvo vnitra plánuje realizovat v Janově projekt romských asistentů policie, kteří by mohli posílit důvěru mezi policii a obyvateli sídliště. Klíčovým příspěvkem Agentury po sociální začleňování bude zajistit dostatek pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané obyvatele s nízkou nebo žádnou kvalifikací. Experti Světové banky právě začleňování na trh práce považují za hlavní úkol vlády pro řešení obtížné situace dlouhodobě nezaměstnaných Romů v České republice.

Bezpečnostní situaci v lokalitách s převahou obyvatelstva romského původu jako je sídliště Janov u Litvínova se zabývá nově vzniklá mezirezortní komise, složená ze zástupců Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva školství, Rady vlády pro záležitosti romské komunity, Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, expertů v oblasti extremismu Policie České republiky a zástupců romských organizací. Výstupy z práce komise budou předloženy vládě a pomohou při vypracování Strategie boje proti extremismu.

  • Date:30.10.2008