Téma dne

Světová banka: Agentura pro sociální začleňování se má soustředit na zaměstnanost

  • Date:27.10.2008
Zleva: Orsalia Kalantzopoulos, Christian Bodewig ze Světové banky a ministryně Džamila Stehlíková
Podle expertní studie Světové banky v ČR vyšší zaměstnanost Romů pomůže ekonomice a sníží závislost České republiky na zahraničních pracovnících.
Proto doporučuji posílit spolupráci úřadů práce s pilotní Agenturou pro sociální začleňování. Organizace sdružené v Agentuře v jednotlivých městech mají za úkol nejen vyhledat zaměstnavatele pro dlouhodobě nezaměstnané klienty úřadu práce, ale podpořit dlouhodobě nezaměstnané v jejich úsilí vydržet v zaměstnání natrvalo. Tím, že se lidé dlouhodobě závislí na sociálních dávkách začnou vytvářet hodnoty a stanou se daňovými poplatníky, ušetří se značné peníze ze státní pokladny. Úspěšné zvládnutí doporučených kroků v oblasti integrace ve vzdělávání, zlepšení služeb úřadů práce a zpřísnění vyplácení státní sociální podpory budou mít podle expertů světové banky jednoznačně kladný hospodářský dopad včetně předejití snížení růstu HDP.

Reforma veřejných financí a státní sociální podpory má dle hodnocení Světové banky jednoznačně pozitivní dopad na zvyšování motivovanosti Romů aktivně vyhledávat uplatnění na trhu práce. V roce 2008 došlo jednak ke snížení zdanění práce (při současném zvýšení zdanění spotřeby) a též ke snížení základu pro výpočet sociální podpory (existenční minimum) pro dlouhodobě nezaměstnané do dvoutřetinové výši oproti životnímu minimu platnému pro všechny. V důsledku reformy veřejných financí poklesl „čistý nahrazovací poměr" (rozdíl příjmu domácnosti s dlouhodobě zaměstnanými a bez nich) rodin s dětmi zhruba o 10 % až 20 %. Dále se zpřísnila pravidla pro vyplácení dávek státní sociální podpory, které je nyní vázáno na úspěšné absolvování programů navržených úřadem práce.

Pouhé zpřísnění vyplácení sociální podpory, které by nebylo doprovozeno dalšími, dlouhodobě udržitelnými kroky, by ale vedlo spíše ke zhoršení života ve vyloučených lokalitách. Mnoho Romů patří k velice zadluženým obyvatelům České republiky. Právě předluženost jim brání přijmout zaměstnání, neboť by jejich příjem podléhal exekutorům.

Dlouhodobě nezaměstnaní Romové při hledání zaměstnání využívají hlavně služeb úřadů práce, je proto nutné se zaměřit právě na ně. Začátkem tohoto měsíce podepsal prezident novelu Zákona o zaměstnanosti, která začne platit od ledna příštího roku. Úřadu práce je nově stanovena povinnost vypracovat individuální akční plán všem uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci déle než 5 měsíců, uchazeč je současně povinen spolupracovat s Úřadem práce. Pokud uchazeč nesplní tuto povinnost nebo bez vážných důvodů odmítne nabízenou rekvalifikaci, bude vyřazen z evidence. Bude upraveno i poskytování pomoci v hmotné nouzi tak, že zvýhodněnou částku živobytí dostanou osoby, které rozvíjejí své pracovní návyky například vykonáváním pracovní činnosti pro obec. Nezaměstnaný, který se snaží vrátit do zaměstnání a je aktivní, se bude mít lépe, než ten, kdo je pasivní. „Úřady práce rozšiřují spolupráci s Agenturou pro sociální začleňováni a dalšími organizacemi na úrovni lokálního partnerství v obcích, které dokáží dát dohromady zaměstnavatele a zaměstnance z řad dlouhodobě nezaměstnaných tak, aby vydrželi na trhu práce a nevraceli se do záchytné sociální sítě," řekla vrchní ředitelka sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV Marie Bílková.

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách již nyní na základě doporučení Světové banky ve spolupráci s pracovními úřady vyhledává zaměstnavatele a nabízí pomoc pro hledání a setrvání v zaměstnání zejména prostřednictvím neziskových organizací, které přímo v dané lokalitě dlouhodobě působí.

Analytici Světové banky navštívili řadu škol ve vyloučených lokalitách a konstatují značné zkvalitnění v nich probíhající práce, velice pozitivní atmosféru v těchto školách a vysoce profesionální přístup pedagogických i nepedagogických pracovníků k úkolu pomoci romským žákům úspěšně absolvovat školu a získat tak ucelené vzdělání. Přesto nadále přetrvává dědictví segregačního přístupu k romským žákům a to v několika ohledech. I nadále zůstávají základní školy s velkou převahou dětí romského původu, nedaří se je umisťovat do škol „majoritních". Přetrvává také nedostatečná nabídka předškolního vzdělávání a výchovy ve vyloučených lokalitách. Světová banka odhalila varovný trend: mezigenerační pohyb vzdělanosti směrem vzhůru je u Romů mimořádně omezen, například 54 % synů, jejichž otcové mají střední vzdělání, dosáhla pouze základního vzdělání.

„Úspěšnější začleňování Romů na trh práce by znamenalo jejich větší podíl na tvorbě společenského produktu a snížení čerpání zdrojů státu prostřednictvím sociální podpory. Dle zprávy Světové banky by ale také znamenalo snížení demografických rizik a zmenšení závislosti české ekonomiky na budoucím přílivu méně kvalifikovaných zaměstnanců ze zahraničí," řekla ministryně Stehlíková.

  • Date:27.10.2008