Chudoba a sociální začleňování

Investice do pracovních míst pro české Romy se vyplatí

  • Date:27.10.2008
Christian Bodewig, vedoucí expertního týmu Světové banky
práce v České republice vykazoval v posledních letech značné posílení a vysoká poptávka po práci snížila nezaměstnanosti na rekordně nízkou úroveň.
Přesto podle nové studie Světové banky „Česká republika: šance na zvýšení zaměstnanosti Romů" více než polovina českých Romů v produktivním věku (15-64 let) se neúčastní na trhu práce a ani nejsou v evidenci úřadů práce („stojí mimo pracovní sílu").

"V tomto měřítku je nezaměstnanost Romů ekonomický problém a nese s sebou značné a zbytečné náklady," argumentuje Orsalia Kalantzopoulos, ředitelka Světové banky pro střední Evropu a pobaltské země. Poukazuje především na finanční náklady na sociální dávky a ztráty spojené s tak masovou neúčastí dlouhodobě nezaměstnaných Romů na tvorbě společenského produktu. "Vzhledem k tomu, že Česká republika stejně jako většina sousedních zemí bude čelit stárnutí populace, je v jejím zájmu zabránit současné a budoucí dlouhodobé nezaměstnanosti (a to i této specificky romské) a řešit ji," dodala Kalantzopoulos.

Zpráva Světové banky zjistila, že mnozí čeští Romové žijící v sociálně vyloučených lokalitách jsou často bez práce, protože narážejí na nedostatek kvalifikace. To způsobuje nedostatek dovedností, ovlivňuje negativně jejich šance na trhu práce a vede k rozsáhlé demotivaci hledat si zaměstnání.

"Na počátku roku 2008 klesla nezaměstnanost v České republice na méně než 5 procent," říká Christian Bodewig, vedoucí ekonom Světové banky a hlavní autor studie, "a míra zaměstnanosti se přibližuje lisabonskému cíli Evropské unie - 70 procent do roku 2010. Nicméně pouze 27 procent Romů v produktivním věku žijících v sociálně vyloučených lokalitách jsou zaměstnaní, přičemž celostátní průměr činí 66 procent. "

Analýzou výsledků průzkumu pracovní síly speciálně zaměřeného na sociálně vyloučené romské lokality v České republice v dubnu 2008 se zjistilo, že čeští Romové jsou často odrazováni předchozím neúspěšným hledáním práce - zhruba tři ze čtyř romských mužů a jedna ze dvou žen, říkají, že nepracují, protože nemohou najít práci.

A nedostatek dovedností, vede k nezaměstnanosti Romů

Naprostá většina Romů v sociálně vyloučených romských lokalitách trpí nízkou úrovní vzdělání a nedostatkem funkční gramotnosti - 60 procent má pouze základní vzdělání a 14 procent navštěvuje speciální školy pro děti s poruchami učení. Zároveň je v České republice k dispozici pouze několik pracovních míst pro osoby s nízkou kvalifikací.
Většina českých Romů se kvůli neúspěšnému hledání zaměstnání spoléhá na tradičně štědrý sociální systém, který zajišťoval donedávna příjmy srovnatelné s příjmy ze zaměstnání s nízkými požadavky na kvalifikaci a který byl barierou přístupu na trh práce.

Také vysoká míra zadluženosti domácností ve vyloučených lokalitách je překážkou vstupu na pracovní trh. Část mzdy těch, kdo získají zaměstnání, je dostupná pro exekutory vymáhající dluh. Proto neformální pracovní poměry a pobírání dávek v sociální nouzi je často strategií, jak obtížnou situaci zvládnout.

Plán jak se vyrovnat s nezaměstnaností Romů

Kalantzopoulos říká, že Světová banka vítá nástroje, jež nedávno přijala česká vláda, které mají pomoci řešit sociální vyloučení zejména Romů. Vítá vytvoření Agentury pro sociální začleňování a také zadání této studie překážek zaměstnávání Romů. Na druhou stranu, vláda bude muset přijmout ještě řadu dalších opatření.

Studie doporučuje dvojí přístup k řešení současné nezaměstnanosti v romských lokalitách: za prvé aktivní politikou zaměstnanosti a také předcházením znevýhodnění Romů zajištěním kvalitního vzdělání.

Aktivní politika zaměstnanosti je nástroj, který je silně prosazován ve většině zemí EU, se skládá zejména ze dvou pilířů: zvyšování minimální odměny za práci a tvorbou subtilních přístupů úřadů práce ke klientům s největším znevýhodněním. Česká republika v prvním kroku nedávno zpřísnila přístup k sociálním dávkám, což sníží závislost lidí na podpoře. Jak ale dokazuje tato studie, není to samo o sobě dostatečný nástroj.

"Pouhé snížení sociálních dávek nepřinese zvýšení zaměstnanosti mezi dlouhodobě nezaměstnanými s nejnižšími pracovními dovednostmi zvlášť v době, kdy na trhu není dostatek příležitostí pro takové lidi," řekl Bodewig. "Ti též potřebují pomocnou ruku a individualizovanou pomoc ze strany úřadů práce a organizací poskytujících sociální služby při rozšiřování dovedností nutných k participaci na trhu práce."

Na základě nejlepších příkladů ze zahraničí doporučuje studie několika způsoby modernizovat fungování pracovních úřadů: výsledkem navržených změn je pro Českou republiku významná proměna přístupu k dlouhodobě nezaměstnaným, nejen romského původu. Součástí doporučení je široká spolupráce ÚP s kvalifikovanými neziskovými organizacemi, jimž Romové již dnes důvěřují a jež by měli spolupracovat na bázi dlouhodobých objednávek jejich služeb. Kvůli poměrně hlubokým nedostatkům ve vzdělání a funkční gramotnosti Světová banka doporučuje českým pracovním úřadům se ještě více zaměřit na trénink dovedností a funkčních gramotností včetně početních.

Studie ukazuje, že největší efekt přinese prevence vylučování a zaměření na mladé. Urgentní snahou musí být zajištění daleko větší dostupnosti kvalitního předškolního, školního a středního vzdělání a odstranění nebezpečně vysokého množství předčasných odchodů Romů ze vzdělávacího systému. Podpora vzdělávání populace sociálně znevýhodněné se musí dít také přímými platbami takto postiženým žákům a studentům starším 15 let. Zatímco totiž absolventi základní školy v České republice dosahují konstantně velmi dobrých výsledků v mezinárodních srovnáváních (PISA), tato studie poukazuje, že je jednoznačně evidentní, že školský systém postrádá nástroje pro srovnání šancí a startovní pozice žáků s různým sociálním zázemím.

„Školy v České republice nejsou utvářeny jako nástroje, které mají pomáhat romským dětem překonat sociální znevýhodnění," řekl Bodewig.


Zpráva je výsledkem společného výzkumu Světové banky a Úřadu vlády České republiky, který probíhal v uplynulých více než 12 měsících.

Pro více informací prosíme vizte tyto webové stránky:
www.worldbank.org/eca
# # #

  • Date:27.10.2008