Rovné příležitosti žen a mužů

Výbor pro prevenci domácího násilí preferuje posílení ochrany oběti v rámci celkové novely trestního řádu

  • Date:18.09.2008
Džamila Stehlíková na jednání o prevenci násilí
Senát vrátil k dopracování návrh senátorky Gajdůškové posílit ochranu oběti domácího násilí zavedením výslechu poškozeného v režimu neodkladného úkonu a to již v případě podezření na trestný čin týrání osoby žijící ve společné domácnosti.
Senát snahu o větší ochranu oběti chápe, ale stejně jako Výbor pro prevenci domácího násilí navrhuje posílit ochranu obětí domácího násilí prostřednictvím nově připravovaného trestního řádu.

Výbor pro prevenci domácího násilí se návrhem senátorky Gaujdůškové zabýval 15. září, kdy doporučil senátorce podnět výrazně přepracovat. Gajdůšková navrhovala, aby byla oběť domácího násilí vyslechnuta v rámci tzv. neodkladného úkonu za povinné účasti obhájce. Podle expertů Výboru není navržený postup vůbec proveditelný, protože výslech formou neodkladného úkonu je prováděn před zahájením trestního stíhání, tedy proti osobě nikoliv obviněné, ale podezřelé, přičemž právo na obhájce má pouze osoba obviněná. Předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí Džamila Stehlíková je přesvědčena, že oběti spíše přitíží změna, podle které se pro proces stane klíčovou jediná výpověď oběti v neodkladném režimu, často učiněná ve stavu rozrušení, navíc v přítomnosti pachatele a jeho obhájce. Oběti domácího násilí by daleko více pomohla odborná pomoc a izolace od pachatele, neboť ve většině vážnějších případů domácího násilí je pachatel vykázán či vzat do vazby. Za těchto okolností bude mít výpověď oběti vyšší důkaznou hodnotu. „Návrh senátorky Gajdůškové nepovede ke zvýšení ochrany oběti, ale naopak k jejímu vystavení větší zátěži a k možnosti zpochybnit důkazní hodnotu jejího výslechu pro soud," řekla ministryně Džamila Stehlíková.

Podle Stehlíkové výrazněji přispěje dosažení cíle posílit ochranu obětí domácího násilí systémová úprava trestního práva procesního. Výbor pro prevenci domácího násilí bude spolupracovat s ministerstvem spravedlnosti na novele trestního řádu, která bude komplexně řešit práva oběti trestných činů a posílí ochranu tzv. zvlášť ohrožených osob, včetně oběti domácího násilí. Podle věcného záměru zákona o trestním řízení soudním, který již schválila vláda, budou tyto otázky upraveny v novém speciálním zákoně o obětech trestné činnosti. Odborníci Výboru pro prevenci domácího násilí zároveň doporučují, aby pokud o to oběť požádá, soud při její výpovědi vykázal pachatele ze soudní síně a vytvořil podmínky pro pravdivou výpověď poškozené či poškozeného.

Odborníci doporučují více využívat stávající legislativy vztahu k domácímu násilí, včetně možnosti vykázat pachatele domácího teroru ze společné domácnosti na deset dní. „V tu dobu věnují oběti péči rozličné organizace, psychologové a další odborníci například v intervenčních centrech či v azylových domech. Doporučuji posílit vzdělávání policistů a dalších profesionálů, kteří přicházejí do styku s obětí domácího násilí," dodala Stehlíková.
  • Date:18.09.2008