Prevence násilí na dětech

Prevence násilí na dětech se zaměří na rizikové rodiny

  • Date:30.09.2008
Džamila Stehlíková a premiér Mirek Topolánek na konferenci

Podporu rodin s dětmi a pomoc ohroženým dětem bude koordinovat Rada vlády pro rodinu a dítě pod vedením předsedy vlády.

 

Ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková představila v průběhu Národní konference prevence násilí na dětech vládní Strategii prevence násilí na dětech na léta 2008 - 2018 a připravovanou kampaň STOP násilí na dětech pro rok 2009. Vedle zajištění odpovídajících služeb a péče obsahuje vládní strategie aktivní politiku potírání násilí v rodinách, alkoholismu, tendencí k hráčství, šikaně a závislostem. Prevence těchto jevů je opřena také o systém pomoci a asistence rodinám, které se dostanou do obtížně řešitelných situací. Národní konference proběhla pod záštitou předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka, který konferenci zahájil. Topolánek by se měl stát předsedou Rady vlády pro rodinu a dítě, která bude mít za úkol kontrolovat a zajišťovat plnění cílů strategie prevence násilí.

Jedním z impulzů pro vznik Strategie byl narůst případů týrání a zneužívání dětí. V roce 2007 bylo v České republice evidováno celkem 5 435 trestných činů, které byly spáchány na dítěti, přičemž největší skupinu zde tvoří násilné a mravnostní trestné činy. Podle policejních statistik došlo například v minulém roce k 938 znásilnění a pohlavních zneužití dětí. Orgány sociálně právní ochrany dítěte evidovaly 1884 dětí, které byly fyzicky či psychicky týrány nebo sexuálně zneužívány. Jednalo se zejména o násilné jednání nejbližších vychovatelů dětí. Významnými rizikovými faktory v těchto případech jsou nedobré sociální a ekonomické podmínky rodin, nedostatečné vzdělání, nezaměstnanost, rozvody a partnerské spory, domácí násilí a další sociálně patologické jevy, především problémy s alkoholem a drogami v rodině. Děti vyrůstající v obtížných a ohrožujících podmínkách jsou daleko častěji ohrožené týráním, zneužíváním či zanedbáváním, podle některých statistik případy týrání s úmrtím dítěte jsou pětkrát častější právě v takto rizikovém rodinném prostředí. Děti vyrůstající v těchto rodinách jsou agresivnější vůči vrstevníkům, podléhají závislostem, často jednají riskantně a začínají též mnohem dříve aktivně pohlavně žít. Schválení jednotné vládní politiky boje se sociálními patologiemi v rodině a jejich předcházení ukazuje, že řešení problémů dětí a mladých lidí je primárním cílem vlády.

Česká republika vévodí mnoha statistikám sociálně patologického a rizikového chování dětí a mládeže. Alarmující je například fakt, že s konzumací alkoholu u nás začínají děti až o dva roky dříve než je průměrem zemí EU, východní Evropy, Ruské federace a Severní Ameriky. Podle mezinárodní studie Světové zdravotnické organizace HBSC (o zdravotně relevantním chování školních dětí) 69 % českých dětí požilo alkoholické nápoje ještě před dosažením třináctého věku života. České děti vévodí také žebříčkům pravidelné konzumace alkoholu alespoň jednou za týden. Více než polovina patnáctiletých dětí uvedla, že byly jednou či vícekrát opilé. „Snadná dostupnost alkoholu, všudypřítomná reklama na alkoholické nápoje vysílaná i v době, kdy se na televizi běžně dívají desetileté děti, velice tolerantní přístup společnosti k pravidelné i excesivní konzumaci alkoholických nápojů spolu s chutí „zakázaného ovoce" způsobuje, že české děti často považují alkohol za znak dospělosti, za vstupenku do společnosti vrstevníků, alkohol je vysvobozuje z nudy, odstraňuje sociální zábrany a začleňuje do party," uvedla Stehlíková. „Alkohol je příčinou až 25 % úmrtí mladistvých následkem úrazu, násilí, dopravních nehod či sebevražd. Právě konzumace alkoholu v dětství a mládí vede podle studie HBSC k často k trvalé závislosti na alkoholu či nelegálních drogách," dodala ministryně.

Ministryně Džamila Stehlíková navrhuje řadu kroků pro omezení spotřeby alkoholu u mladistvých, který bude obsahovat posílení vzdělávání pedagogů či návrh regulace reklamy na alkohol zaměřené na děti do 18 let. Ministryně doporučuje umísťovat na etikety alkoholických nápojů varování ministerstva zdravotnictví pro těhotné ženy o škodlivém vlivu alkoholu na její budoucí dítě. „Podání alkoholu dítěti do 18 let věku je nezákonné. Ale dítě má být chráněno před alkoholem a dalšími drogami i před narozením," řekla ministryně Stehlíková. Sankce za prodej alkoholu mladistvým by měly dopadnout také na obsluhu v restauracích či na kulturních akcí, účinná okamžitá peněžitá pokuta by měla dosáhnout až 50 000,- Kč. Sankce pro provozovatele by měla být jednak finanční, až 2 miliony korun, a také zákaz provozování na dobu až 2 let. Tyto zákonné úpravy nyní procházejí legislativním procesem. Poradenství bude poskytováno nejen rodičům, ale také dětem, které trpí násilím či alkoholismem v rodině, včetně speciálních telefonních linek. Pro prevenci úmrtí a trvalého poškození následkem dopravních nehod zaviněných mladistvými, často pod vlivem alkoholu, doporučujeme legislativně ukotvit takzvané řidičské oprávnění „na zkoušku" a to pro mladé řidiče mezi 18. a 21. rokem života. S tím souvisí také zavedení nabídky na akcích pro mládež které se mohou zúčastnit nezletilé osoby aspoň jeden nealkoholický nápoj levnější než pivo.

Vláda bude v rámci strategie prosazovat utváření bezpečných komunit zejména snížením dostupnosti pro děti a mladistvé prodeje tabáku, alkoholu, výherních automatů, ale také kontrolou dodržování bezpečnostních předpisů a podporou tvorby tzv. „bezpečných sídel". Vláda pověřuje ministryni Džamilu Stehlíkovou vést veřejnou kampaň s názvem „STOP násilí na dětech", která bude probíhat v roce 2009 a zaměří se zejména na zvýšení citlivosti a angažovanosti veřejnosti vůči násilí na dětech, podporu pozitivního rodičovství a klíčových prvků dobré výchovy bez násilí. Součástí strategie je také informační kampaň o nebezpečnosti alkoholu a souvisejícího domácího násilí pro výchovu dětí. Podle policejních vyšetřování až pětina zanedbaných a týraných dětí pochází z rodin, kde jsou problémy s alkoholem.

Vládní Strategie prevence násilí na dětech přináší meziresortní a multioborovou koordinaci aktivit, které vedou k ochraně dětí před násilím a zajištění bezpečného, podnětného a klidného prostředí pro děti v rodinách, v pečujících institucích, ve školách a v celé společnosti. Za tím účelem vláda zřizuje Radu pro rodinu a dítě, v jejíž čele bude stát předseda vlády a jeho členy vedle odborné veřejnosti budou ministři, kteří mají na starosti dětskou politiku. Jedná se o ministra práce a sociálních věcí, ministra školství, ministra zdravotnictví, ministra vnitra, ministra spravedlnosti a ministryní pro lidská práva a menšiny. Rada by měla zahájit svou činnost do konce letošního roku.

  • Date:30.09.2008