Prevence násilí na dětech

Vláda České republiky bude v příštím roce řídit Národní kampaň pro prevenci násilí na dětech

  • Date:09.09.2008
obrázek ke kampani proti týrání dětí
Projev ministryně pro lidská práva a menšiny vlády České republiky Džamily Stehlíkové na konferenci Budujme Evropu pro děti a s dětmi.
Vaše veličenstvo, excelence, dámy a pánové,

Dovolte mi, abych poděkovala Radě Evropy, jmenovitě paní Maud de Boer-Buquicchio, a zástupcům švédské vlády za pozvání do Stockholmu, hlavního města země s nejsilnější historií ochrany práv dětí.

Ráda bych navázala na vzkaz Francouzského předsednictví Rady Evropské unie, který prezentovala paní Nadine Morano, ministryně pro rodinnou politiku. Česká republika převezme Předsednictví příští rok.

Jsem ráda, že mohu ujistit zástupce vlád Francie a Švédska, že vláda České republiky je plně připravena spolupracovat se zbývajícími dvěma členy naší předsednické „Trojky" a zařadit do agendy Českého předsednictví priority v oblasti práv dětí.

Dovolte mi, abych Vám nyní představila zkušenosti a iniciativy naší vlády v oblasti práv dětí v České republice. Jako ministryně pro lidská práva se snažím koordinovat všechny národní politiky a aktivity v této oblasti.

V současné době jsou odpovědnosti za ochranu dětí a sociální péči o děti rozděleny mezi sedm ministrů (ministři školství, sociálních věcí, zdravotnictví, vnitra, spravedlnosti, a pro lidská práva), čtrnáct krajů, a mnoho podřízených organizací, profesních a nevládních organizací.

V důsledku tohoto rozdělení Česká republika patří k zemím s největším počtem dětí v institucionální péči: 20 000 dětí v péči institucí na deset milionů obyvatel.

Za účelem překonání uvedeného rozdělení se naše vláda chystá ustanovit zvláštní Radu pro rodinnou politiku a práva dětí složenou ze sedmi ministrů, které by předsedal předseda vlády.

Je velmi složité překonat rezistenci některých ministrů, například ministra financí. Na druhé straně, plodně spolupracuji s ministrem školství, který je nejmladším ministrem v naší vládě. Autorita premiéra je klíčová.

Minulý týden česká vláda schválila Národní strategii pro ochranu práv dětí a prevenci násilí páchaného na dětech. Cílem strategie je zajistit všem dětem dobré, bezpečné a k dětem přívětivé prostředí v rodinách, institucích a v celé společnosti, a zaručit dětem sociální ochranu, vzdělání, ochranu proti špatnému zacházení, zneužívání a násilí, nabídnout dětem volnočasové aktivity a rovněž právo zúčastnit se rozhodování. Je velmi důležité nenechat děti, aby byly pasivním objektem péče, ale aby byly aktivním subjektem a držitelem práv.

Ráda bych nyní zmínila poslední legislativní iniciativu, zaměřenou na snížení věkové hranice pro účast ve volbách do místních zastupitelstvech z osmnácti let na šestnáct let. Cílem tohoto návrhu je podpořit účast dětí. V tomto případě také podporujeme širokou škálu forem účasti, včetně zájmových klubů pro děti provozovaných buď školami nebo nevládními organizacemi, dětských parlamentů a mnoho dalších.

Vláda se snaží udržovat rovnováhu mezi ochranou dětí a respektováním práv a potřeb rodičů a rodin. Avšak kdykoliv dochází ke střetu, přednost má ochrana dětí. Snažíme se podporovat sladění rodinného a profesního života.

Vláda se rozhodla podporovat rozvíjení dobrých rodičovských dovedností, jako je například používání autority nebo nastavování hranic pro dítě bez použití násilí a bez tělesných trestů. Právo na výchovu bez násilí je součástí nového návrhu Občanského zákoníku, který vláda připravuje.

Já mám na starosti přípravu a správu národní kampaně pro prevenci násilí na dětech, včetně domácího násilí v rodině. Zastavení tělesných trestů je klíčovou součástí prevence domácího násilí.

Kampaň nazvaná „Výchova bez násilí" je financována vládou a bude implementována ve spolupráci státních institucí, nevládních organizací a veřejnoprávní televize. Cílem této kampaně je, aby společnost uznala práva dětí, informovat o následcích špatného zacházení s dětmi a tělesných trestů, a zlepši služby pro podporu dětí a jejich rodin.

Jako součást strategie také provádíme průzkum zkušeností dětí a rodičů s násilím v rodinách. Český výzkumný tým spolupracuje s prof. Bussmannem z Německa, a bude mít možnost porovnat situaci v naší zemi se situací v zemích jako jsou Rakousko, Německo, Francie, Švédsko a Španělsko. Každá politika musí být založena na vědecky ověřených údajích.

Tato veřejná kampaň je považována za velmi důležitou, protože česká společnost je plná předsudků týkajících se výchovy dětí a práv dítěte. Tělesné tresty jsou nadále společensky přijatelným domácím prostředkem trestání dětí.

Můj návrh na zákaz veškerých tělesných trestů vyvolal ohromnou veřejnou diskusi včetně negativních reakcí dokonce i mezi profesionály, například mezi dětskými psychology. Známá spisovatelka a ochránkyně práv dětí, paní J. K. Rowlingová, měla v České republice stejnou zkušenost. Paní Rowlingová, která se pokusila iniciovat diskusi o používání klecových lůžek v institucích dětské péče, byla před několika nepochopena médii a některými politiky včetně prezidenta České republiky. Její snaha nicméně vyústila v zákaz používání klecových lůžek ve všech institucích sociální péče. Minulý rok jsem se setkala s paní Rowlingovou v Praze a shodli jsme se na vnímání tohoto neporozumění. Je proto nutné táhnout za jeden provaz.

Závěrem mi dovolte, abych Vás pozvala do Prahy na konferenci v době Českého předsednictví. Konference se bude konat v Praze od 5. do 6. dubna 2009. Bude mít na programu čtyři panely: vzdělávání společnosti v oblasti práv dítěte, ochrana dětských obětí v médiích, účast dětí na společenském životě a rozhodování ve věcech veřejných, a v neposlední řadě, prevence násilí na dětech.

Děkuji Vám za pozornost!

  • Date:09.09.2008
  • Autor:Džamila Strehlíková