Občanská společnost a neziskové organizace

České předsednictví v EU odstraňovalo bariery

ministryně Džamila Stehlíková s logem CZ PRES
České předsednictví uspořádalo v oblasti lidských práv a rovného zacházení dvě desítky významných celoevropských akcí.
Mottem všech z nich bylo odstraňování barier mezi lidmi. Akce rozvíjeli také dvě základní vize českého předsednictví. Ekonomika, to znamená osobní svoboda, identita, právo volby a vlastnění sebe sama, a to jak pro menšiny, tak pro seniory, děti nebo osoby s různými jinými postiženími anebo trpící sociálním vyloučením. Evropa a svět je téma, které je naplněno zejména posilováním hodnot práv člověka, odstraňováním barier a stereotypů ve společnosti v Evropě a prostřednictvím zastupování Evropské unie na světovém fóru.

Tezi Evropa bez barier lze chápat i doslova: cílem českého předsednictví bylo zlepšit lidem s omezením pohybu a zdravotním postižením možnosti bez problémů cestovat po Evropě. V tomto roce začala česká Národní rada osob se zdravotním postižním mapovat podmínky a možnosti vyrovnání příležitostí při cestování lidí se zdravotním postižením v jednotlivých členských zemích Unie. CR navrhla Evropské komisi postupné sjednocování předpisů v jednotlivých zemích tak, aby „Schengen" platil i při osoby se zdravotním postižením. Mělo by být otázkou dvou až tří let, kdy by lidé se zdravotním postižením mohli cestovat po Evropě skutečně „bez barier". Jedním z opatření, které umožní osobám se zdravotním postižením cestovat po Evropě skutečně bez barier je dostupnost zařízení na euroklíč ve všech zemích EU, zejména v nově přistoupivších státech Střední Evropy. České předsednictví považuje Euroklíč za zařízení, které výrazně přispívá k srovnání příležitostí pro cestování lidem se zdravotním postižením, a proto propůjčuje Euroklíči své logo. 28. února - 1. března 2009 proběhlo zasedání předsednictva Evropského fóra zdravotně postižených a 20. - 21. dubna - konference Evropou bez barier.

V oblasti rovných příležitostí žen a mužů proběhla v době českého předsednictví desítka významných celoevropských setkání či setkání v rámci OSN. Čeští zástupci na nich hrali roli moderátora a předsedajícího, v OSN pak zastupovali celou sedmadvacítku. Závazným dokumentem pro české předsednictví v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže je deklarace tria předsednických zemí, která byla schválena neformální schůzkou ministrů odpovědných za rovnost mezi ženami a muži v Lille 14. listopadu 2008.

Prohlášení označuje za základní nástroje prosazování rovného zacházení se ženami a muži především opatření na trhu práce, která zvýší zaměstnanost žen a zmenší rozdíly ve finančním ohodnocení, boj za odstraňování generových stereotypů, rozšíření možností kariérního růstu a dosažení vyváženosti v pracovním životě ve všech ohledech, podporu žen ve vrcholných funkcích a rozvoj podnikání žen.

Klíčový význam pro ženy bude mít přizpůsobení pracovní doby (flexibilní úvazky by měly nahrazovat částečné, které neumožňují plné rozvinutí schopností a možností pracovníka a je hlavní překážkou nastartování kariéry) a odstranění rozdílů ve finančním ohodnocení práce žen a mužů - jednak pomocí intenzivního sociálního dialogu a přenosem pozitivních opatření mezi firmami, tak také aktivní státní politikou v této oblasti. Měly by se rozvinout možnosti všeobecně uznávaného dalšího vzdělávání zejména pro lidi dlouhodobě působící v nekvalifikovaných zaměstnáních. Důraz by měl být kladen na zajištění kvalitní a dostupné péče o děti. Stát má motivovat jednak soukromé společnosti a také samosprávy, aby takové možnosti nabízely a aby umožnily lepší sladění profesního rodinného života (flexibilní pracovní úvazky, spravedlivé a rovné finanční ohodnocení pro ženy a muže), jednak povzbuzovat muže, aby se více podíleli na chodu domácností.

ČR je lídrem i v porovnání se „starými členskými státy Evropské unie" v oblasti účinného legislativního zabraňování a prevenci všech forem násilí vůči ženám, včetně domácího násilí.

Řada aktivit v rámci předsednictví se týkala odstraňování a prevence diskriminace na základě věku, především ochraně práv dětí a seniorů. Někdejší ministryně Džamila Stehlíková považuje tato témata dlouhodobě za svou prioritu. Díky jejímu úsilí a úsilí jejího týmu proběhly v Praze v první polovině roku 2009 konference jak na téma práv dětí, tak seniorů.
6. - 7. dubna proběhla celoevropská konference v oblasti ochrany práv dítěte za účasti významných představitelů Evropské komise, Rady EU a dalších politických osobností. V souladu s celoevropskou prioritou „Děti a násilí" bylo hlavním tématem konference ochrana dětí před násilím. Konference navazuje na konferenci ve Stockholmu, jíž se ministryně zúčastnila jako vedoucí české delegace. Jednání za účasti renomovaných odborníků se věnovalo třem tématům - media a děti, pozitivní výchova a výchova k lidským právům zaměřená na participaci dětí na životě společnosti a ochranu dětí před násilím. Součástí konference bylo setkání ombudsmanů zaměřené na zvýšení ochrany dětí v evropském prostoru. Celá konference byla monitorována Dětskou tiskovou agenturou, žáci a studenti gymnázií se podíleli na přípravě konference a moderovali jednání.

V rámci předsednictví ČR v Radě EU se konala 25. - 26. května 2009 v Praze Evropská konference o péči a ochraně starších lidí. Tématem konference bylo nevhodné zacházení se seniory, porušování jejich důstojnost a lidských práv v kontextu tzv. dlouhodobé péče, tedy především i u seniorů se zdravotním postižením, zvýšeně ohrožených komplikacemi nevhodného zacházení, vyžadujících koordinované poskytování zdravotních a sociálních služeb s aktivní supervizí kvality péče. „České předsednictví si uvědomuje, že se jedná významnou demografickou a hospodářskou výzvu pro Evropu," řekla ministryně Džamila Stehlíková.

V oblasti rozvoje neziskového sektoru a občanské společnosti pořádalo české předsednictví 5. celoevropskou konferenci k udržitelnosti neziskového sektoru. Proběhla 4. - 5. května 2009 v Brně. Zde byly prezentovány zejména úspěšné modely podpory neziskového sektoru a dlouhodobě udržitelného financování státem, prostřednictvím strategického partnerství s komerčními společnostmi, korporátních programů společenské odpovědnosti a také pomocí loterií a sbírek. Konference se zabývala také možnostmi vlastní ekonomické činnosti neziskových organizací. Závěrem byla doporučení Evropské komisi, parlamentu, vládám členských států, která opatření a jak uplatňovat. Česká republika jako předsedající stát prezentovala svou verzi zákonného nástroje na podporu rozvoje neziskového sektoru: zákon o veřejně prospěšných organizacích. Teze věcného záměru tohoto zákona projednala vláda na svém prvním zasedání roku 2009.

V oblasti romské inkluze je Česká republika v čele snahy vytvořit společnou Platformu pro integraci této největší menšiny v Evropě. V rámci přípravy této platformy proběhla v Praze setkání expertů a první setkání Platformy „Směrem k vytvoření konstruktivní politiky romské inkluze na základě přesných dat a analýz". Jednotná společná strategie pro integraci romské menšiny je myšlenka poměrně mladá, konference vychází ze závěrů rad EU v prosinci 2007 a usnesení Evropského parlamentu z ledna 2008 a navazuje na první „romský summit" ze září 2008. Vzniká jako výrazná iniciativa"nových členských států,zejména České republiky. Jejími nositeli jsou jak ministryně Džamila Stehlíková, tak eurokomisař Vladimír Špidla. Společná „romská" politika EU patří k nejvýznamnějším příspěvkům českého předsednictví v oblasti lidských práv a rovného zacházení.