Občanská společnost a neziskové organizace

Vláda projednala stav přípravy Zákona o nestátních neziskových organizacích

  • Date:05.01.2009
Festival Habrovka, šestý ročník
Vláda vzala na vědomí teze věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích, jak je představila ministryně Džamila Stehlíková, předsedkyně Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.
Tento zákon zvýší společenskou prestiž organizací pracujících ve veřejném zájmu zejména zlepšením podmínek jejich financování. Vláda také schválila koncepci rozvoje neziskového sektoru.

Věcný záměr zákona o veřejně prospěšných organizacích definuje veřejně prospěšnou organizaci a sjednocuje pravidla a podmínky, za kterých jsou poskytovány veřejné finanční prostředky. Na jeho přípravě spolupracují od začátku roku 2008 zástupci nestátních neziskových organizací, odborníci na české a evropské právo a legislativu, ministryně pro lidská práva a menšiny, zástupci ministerstev vnitra, práce a sociálních věcí, zahraničí, financí, školství, mládeže a tělovýchovy, pro místní rozvoj, zdravotnictví a kultury. Zákon má zajistit společenskou kontrolu a vysoký stupeň transparentnosti hospodaření organizací, jejichž veřejně prospěšná činnost je zajišťována z veřejných zdrojů. Jednou z klíčových podmínek pro získání statutu veřejně prospěšné organizace je „neziskovost". Organizacím, které naplní podmínky tohoto zákona, se výrazně usnadní přístup k prostředkům z veřejných zdrojů a budou mít nárok na příslušné daňové a poplatkové úlevy.

Pro uznání formy veřejně prospěšné organizace bude rozhodující náplň činnosti organizace, především v oblasti kultury, školství, vzdělávání, zdravotnictví či sociálních služeb. Znaky veřejné prospěšnosti mohou vykazovat všechny typy právnických osob. Stávající právní formy neziskových organizací (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace a nadační fondy a církevně právnické osoby) zůstanou zachovány - mohou, ale nemusejí nést znaky veřejné prospěšnosti. „V současné době se předpokládá, že všechny neziskové organizace jsou veřejně prospěšné, a to neodpovídá skutečnosti. Na základě zákona se budou moci neziskové organizace rozhodnout, zda získají status veřejně prospěšné organizace a tím i přístup k veřejným prostředkům, ale současně se podrobí přísnější kontrole než doposud. Za důležité považuji, že dojde k zrovnoprávnění i dalších právnických osob vykonávajících veřejně prospěšnou činnost v „neziskovém režimu", například nemocnic, ústavů poskytujících zdravotní a sociální péči či škol," řekla ministryně Džamila Stehlíková.

Vláda, jejíž součástí je Strana zelených, uznává význam neziskového, veřejně prospěšného sektoru společnosti pro její lepší a kvalitnější život. „Přes četné problémy, s nimiž se tyto organizace potýkají, lze tvrdit, že jejich další rozvoj jak v oblasti aktivit a personálního zabezpečení, tak také v mnohem významnější oblasti společenského uznání, zůstává prioritou vlády. Svými aktivitami v oblasti legislativní či přípravy čerpání evropských finančních zdrojů i výraznými změnami v dotačních politikách ministerstev, které se podařilo prosadit na podzim roku 2008, k tomu výrazně přispěli ministři za Stranu zelených. Partnerství státu a neziskových organizací je prioritou, již právě tato strana a její ministři ve vládě dlouhodobě prosazují," dodala Stehlíková.

  • Date:05.01.2009