Chudoba a sociální začleňování

Rovné příležitostí pro evropské Romy

  • Date:16.09.2008
Džamila Stehlíková s romskými dětmi veSlezské Ostravě
Marek, 16 letý romský chlapec v Ostravě ve východní části České republiky, je nezaměstnaný a jeho šance najít si práci jsou malé. Podobně jako mnoho jeho romských kamarádů, Marek měl možnost chodit jen do zvláštní školy.
Takže po dokončení devíti let nevalné školy opustil školní lavici a pro nedostatek dovedností není schopen si najít práci. Jeho další zastávka je úřad práce, kde se pokusí najít pomoc v hledání práce, zatímco jeho rodiče na jeho jméno dostanou sociální podporu.

Markův příběh je podobný příběhu téměř devíti milionů Romů po celé střední a východní Evropě - nejchudších občanů na kontinentu.

V zemích s rostoucí prosperitou v tomto regionu zůstává většina Romů vyloučena z výhod ekonomického růstu, z veřejných služeb a z příležitostí pracovat a vydělat si na slušné živobytí. Evropa má přitom nedostatek vlastních pracovních sil, který by mohl být řešením pro poptávku po pracovních místech ze strany zahraničních pracovníků.

Evropská komise a Francouzské předsednictví zaslouží dík za svolání Summitu EU Roma v Bruselu v tomto týdnu, který je zaměřen na hledání řešení, jak by Evropa mohla zlepšit integraci Romů.

Česká vláda, která převezme předsednictví EU od Francie v lednu příštího roku, a rovněž Světová banka, vítá volání napříč EU po politice pro integraci Romů na evropské úrovni. Zejména nás těší účast zemí, které ještě nejsou členskými zeměmi EU, jako jsou např. Země západního Balkánu.

Byrokratické a diskriminační bariéry

Summit tohoto týdne by měl stavět na iniciativě Dekády romské integrace zahájené v roce 2005 ve formě fóra pro výměnu know-how, a měl by kriticky zhodnotit mezinárodní zkušenosti a vytvořit konsensus pro konkrétní opatření - napříč celou Evropou.

Poskytnutí rovných příležitostí pro Romy vyžaduje politický závazek a instituce a metody, které budou pro Romy fungovat. Věříme, že reálná změna nastane pouze až se téma jejích integrace přesune z okraje společenské debaty do centra tvorby politik.

Ale jak se mohou Romové více účastnit na rostoucí prosperitě Evropy?

Nejprve potřebujeme překonat byrokratické a diskriminační bariéry, které Romy vylučují z hlavního proudu společnosti tím, že zajistíme, že veřejné politiky a služby budou fungovat pro Romy. Pokud nebudeme vnímat politiky školství, zdravotnictví a zaměstnanosti optikou vyloučení Romů, izolované projekty budou účinné pouze okrajově.

Za druhé, Romové potřebují získat dovednosti, které jim umožní zúčastnit života ve společnosti. Společná studie Světové banky a české vlády ukazuje, že české úřady práce jsou stále nepřipraveny umístit sociálně vyloučené Romy do zaměstnání.

Bariér existuje mnoho. Méně než polovina dospělých Romů žijících v okrajových lokalitách umí číst a psát, zatímco poptávka po dělnících s minimální kvalifikací je v zemi velmi malá a dále klesá. Výsledkem je nevydařené partnerství, které nechává Romy venku na mrazu.

Za třetí, rodiče musí dostat pobídky, aby nechali své děti ve škole, dokud nezískají dovednosti potřebné pro uplatnění na pracovním trhu. V mnoha zemích po celém světě, od Mexika po Spojené království, používají tzv. Projekty podmínečného poskytnutí hotovosti, které vyplácejí rodičům měsíční stipendium, pokud jejich děti zůstávají ve škole.

Děti získávají školní docházkou a účastí ve společnosti výhody, které spočívají v osvojování dovedností potřebných pro uplatnění na pracovním trhu. Je čas, abychom přezkoumali užitečnost tohoto přístupu pro Romy v Evropě.

I přes všechny nesnáze jsou tu slibné signály. V roce 2005 byl založen Romský vzdělávací fond, který získal množství znalostí, jak nejlépe podpořit přístup Romů ke vzdělání - od mateřských škol až po university - znalosti, které by měly být využity při tvorbě evropských politik.

V České republice vláda nedávno zahájila práci Agentury pro sociální integraci, která bude na místní úrovni vytvářet služby sociální integrace pro Romy posilováním partnerství mezi obcemi, úřady práce, školami, občanskou společností a dalšími.

Je důležité vyhodnotit účinnost těchto a dalších politických a institucionálních inovací. Avšak monitorování romské integrace a hodnocení reálné úspěšnosti integračních programů vyžaduje přístup k datům.

Měřitelné cíle

Současný stav reálných statistických údajů v této oblasti je bohužel žalostně nedostatečný pro monitorování pokroku. Doporučujeme, aby každá evropská politika romské integrace přijala měřitelné ukazatele a cíle, a tak poskytla silný podnět ke sběru dat, monitorování a hodnocení.

Aby bylo dosaženo pokroku v romské integraci, politici budou muset v nadcházejících letech najít politickou vůli, schopné instituce a potřebné know-how. Prostřednictvím strukturálních a předvstupních fondů EU je k dispozici značné množství prostředků, ale aktivity na národních úrovních jsou často jen sporadické a roztroušené.

Světová banka má závazek přispět svou globální odborností k vytvoření politik sociální integrace na podporu účinných politických řešení.

EU je unie společných hodnot. Princip rovných příležitostí pro všechny je je jádrem těchto hodnot a Evropa je hrdá na to, že pokročila v poskytování rovných příležitostí pro své občany dále než většina zemí ve světě.

Víme však, že mnoho Romů v Evropě, jako např. Marek, zůstávají přehlíženi. Je to na EU jako celku - vládách, evropských institucích a občanech - aby dále usilovali o to, aby společná hodnota rovných příležitostí byla realitou.

Džamila Stehlíková je českou ministryní pro lidská práva a národnostní menšiny.
Shigeo Katsu je viceprezidentka Světové banky pro Evropu a střední Asii.

  • Date:16.09.2008
  • Zdroj:EUOBSERVER
  • Autor:Džamila Stehlíková, Shigeo Katsu