Lidé se zdravotním postižením

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

  • Date:03.12.2008
Džamila Stehlíková hovoří s redaktorem Českého rozhlasu
Česká republika patří mezi 136 zemí světa, které podepsaly Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením.
Vláda České republiky ji projedná a zahájí proces její ratifikace. Spolu s Úmluvou by měl být ratifikován parlamentem také Opční protokol o právech jednotlivců a odpovědnosti státu, které z Úmluvy vyplývají. „V roce šedesátého výročí publikování Všeobecné deklarace lidských práv a v Mezinárodní den osob se zdravotním postižením je třeba připomenout významnou prioritu vlády, tedy zajištění vysokého standardu práv a svobod všech občanů. Zlepšení jejich přístupu ke službám, umožnění jim bezbariérového přístupu do budov a prostředků veřejné dopravy je celospolečenským testem naší kulturní vyspělosti a přináležitosti k Evropě,"řekla ministryně Džamila Stehlíková, výkonná místopředsedkyně Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením byla připravena k podpisu pro jednotlivé země v březnu 2007. Česká republika patří mezi první signatáře. Smlouvy a opční protokol dosud neratifikovala Evropská unie, tento krok se očekává v době českého předsednictví.
Ochrana lidských práv osob se zdravotním postižením byla až dosud na mezinárodní úrovni upravena ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. V porovnání s některými dalšími zranitelnými skupinami osob, jako jsou např. ženy a děti, byly však osoby se zdravotním postižením v nerovném postavení. Ochrana lidských práv žen a dětí byla posílena Úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen a Úmluvou o právech dítěte.
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením obsahuje definice „komunikace", „jazyka", „diskriminace na základě zdravotního postižení", „přiměřené úpravy" a „univerzálního designu". Úmluva nedefinuje zdravotní postižení ani osoby se zdravotním postižením. „Formulací - ´Osoby se zdravotním postižením jsou osoby s dlouhodobým fyzickým, duševním, mentálním nebo smyslovým postižením, které v kontaktu s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě´ - se Úmluva přiklání k širšímu pojetí zdravotního postižení, na rozdíl do té doby převažujícího medicínského nebo také charitativního pojetí," vysvětluje ministryně Stehlíková.
Projekty na zajištění přiměřených úprav v rozličných oblastech života a odstranění bariér, které brání osobám se zdravotním postižení zapojit se do života společnosti, jsou dnes financovány mimo soukromých zdrojů dotačními tituly rezortů. Mezi tyto dotační tituly náleží např. Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených nebo Národní rozvojový program mobility pro všechny. Výběr projektů koordinuje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany.
  • Date:03.12.2008