Rovné příležitosti žen a mužů

Výbor pro prevenci domácího násilí zhodnotil účinnost nového zákona

  • Date:18.01.2008
sama?
V pátek 18. ledna se uskutečnilo zasedání Výboru pro prevenci domácího násilí za účasti ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové. Na tiskové konferenci byly následně představeny výsledky účinnosti zákona č. 135/2006 Sb. o vykázání nebo zákazu vstupu násilné osoby do společného obydlí, který nabyl účinnosti 1. ledna 2007.
Schválením zmíněného zákona byla mimo jiné posílena pravomoc policisty k rozhodnutí o vykázání násilníka ze společného obydlí a zákaz vstupu do něj, zákon rovněž zavedl oprávnění soudu vydat předběžné opatření spočívající v dočasném opuštění bytu násilníkem a zdržení se kontaktů s ohroženou osobou. Novela trestního zákona v této souvislosti stanoví, že kdo se dopustí maření výše uvedených opatření, může být potrestán odnětím svobody až na 6 měsíců nebo peněžitým trestem.

Domácí násilí, které patří k nejrozšířenější formě násilí vůbec, je definováno jako "dlouhodobé násilné chování v rodině, které zahrnuje jakékoliv činy nebo opomenutí spáchaná v rámci rodiny některým z jejích členů, které podkopávají život, tělesnou nebo duševní integritu, nebo svobodu jiného člena stejné rodiny, nebo vážně poškozují vývoj jeho osobnosti." Častými svědky domácího násilí jsou ve velké míře malé děti, jejichž psychický vývoj bývá touto životní zkušeností zásadně narušen.

Domácí násilí musí řešit společně ženy i muži

První rok účinnosti zákona na ochranu před domácím násilím: je zapotřebí pomáhat nejen ženám, ale také dětem - svědkům domácího násilí, týraným seniorům a připravovat programy pro pachatele

Výbor pro prevenci domácího násilí Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů se dnes zabýval hodnocením účinnosti zákona na ochranu před domácím násilím. Od 1. ledna 2007 je policie dle tohoto zákona oprávněna, zjistí-li, že se v daném případě jedná o domácí násilí, násilnou osobu ze společného obydlí vykázat na dobu deseti dnů. V každém kraji byla zřízena intervenční centra, která poskytují ohroženým osobám sociální, právní a psychologickou pomoc.

Dle statistik z Intervenčních center došlo v roce 2007 k 862 vykázáním nebo zákazům vstupu násilné osoby do společného obydlí, přičemž se jednalo o 854 mužů a 8 žen. V 58 domácnostech (téměř 7%) uplatnila policie institut vykázání či zákazu vstupu opakovaně. V těchto případech byla Policie ČR oprávněna zahájit trestní stíhání násilné osoby i bez souhlasu oběti násilí.

Zákrokům, při kterých policie uplatnila institut vykázání, bylo přítomno 1833 ohrožených osob (dospělé ohrožené osoby a děti přítomné zákroku). Policie ČR evidovala za rok 2007 941 dětí přítomných domácímu násilí a následnému policejnímu zásahu. Podle Světové zdravotnické organizace je již samotná přítomnost dítěte při domácím násilí považována za psychické týrání. Lze konstatovat, že těmto dětem stále není věnována dostatečná pozornost a chybí reprezentativní údaje o této skupině. Další speciální skupinou ohroženou domácím násilím jsou senioři a seniorky. Vykázáním bylo ochráněno celkem 75 osob starších 61 let, kterým bezprostředně hrozil útok rukou blízké osoby, což je 8,7 % z celkového počtu případů vykázání. Výbor se bude zabývat i problematikou týraných osob se zdravotním postižením, jejichž počet v jednotlivých krajích dosahoval 5 %.

Výsledkem debaty členů a členek Výboru o problematice nebezpečného pronásledování bylo zřízení pracovní skupiny, která připraví kvalifikovaný podnět pro Radu vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ve smyslu zavedení nové skutkové podstaty trestního činu nebezpečného pronásledování, kdy násilí v partnerském soužití nekončí rozchodem a bývalý partner pronásleduje oběť i nadále. Vládou schválená novela trestného zákona obsahuje skutkovou podstatu nebezpečného vyhrožování, která by měla postihnout nejtěžší a nejextrémnější případy nebezpečného pronásledování. Je však zapotřebí podchytit i další případy pronásledování, které se projevují například tím, že pachatel vytrvale vyhledává osobní blízkost oběti, opakovaně se pokouší o kontakt telefonicky, pomocí SMS, emaily, dopisy, ničí věci (propíchání pneumatik auta apod.) Tyto skutky, pokud jsou posuzovány izolovaně, nedosahují míry nebezpečnosti trestného činu. V České republice zatím neexistuje možnost jak se tomuto pronásledování účinně bránit.

  • Date:18.01.2008