Publikování osobních údajů na internetu je porušováním zákona

  • Date:13.11.2008
obrázek ke kampani proti týrání dětí
Výbor pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva vyzval nevládní organizace, aby nezveřejňovaly citlivé údaje o dětech v žádných mediích a to ani tehdy, pokud by mělo být cílem jejich umístění do náhradní rodinné péče.

Instituce by nadále neměly publikovat fotografie dětí a další citlivé a osobní údaje na internetu nebo v jiných médiích (určených neomezenému okruhu uživatelů či čtenářů). Podle odborného názoru členů Výboru je to v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb). Osobní údaje dětí je nutné chránit za každých okolností a důsledně se držet principu, že více informací (osobních údajů) o dětech lze poskytovat až užší skupině žadatelů o osvojení či pěstounskou péči, kteří již prošli jistým vyhodnocením („čím užší skupina, tím více údajů").
Při zveřejňování osobních údajů dětí by mělo být bráno v potaz také zajištění souhlasu zákonného zástupce.
Zveřejňování obecných informací (např. věk, pohlaví, základní povahové vlastnosti) o dětech nabízených do náhradní rodinné péče je přípustné, pouze pokud toto nepovede k jejich identifikaci, tj. pokud se nebude jednat o osobní údaje podle zákona o ochraně osobních údajů. Za citlivé údaje zákon považuje mj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, zdravotním stavu a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci subjektu údajů. Odborníci z oblasti psychologie zastávají stanovisko, že citlivé údaje o dětech jakými je jejich zdravotní stav, rodinná anamnéza nebo příslušnost k etnické či národnostní skupině by i přes skutečnost, že tyto údaje nepůjdou vztáhnout ke konkrétnímu dítěti, neměly být zveřejňovány na internetu neomezenému okruhu osob. K seznámení s těmito citlivými údaji a charakteristikou dítěte by mělo dojít pouze vhodným žadatelům o poskytování náhradní rodinné péče.
Podle doporučení Výboru by měly Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské a obecní úřady i nestátní neziskové organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče zveřejnit precizní informace pro veřejnost a pro případné zájemce o náhradní rodinnou péči, jaké formy této péče existují, za jakých podmínek lze být pěstounem či osvojitelem a dále kontakty, na koho se tito zájemci mohou obrátit pro další informace. Důraz by měl být kladen na informování žadatelů, nikoli na publikování údajů o dětech.

Na základě legislativních doporučení dětského výboru byl upraven návrh zákona O zdravotních službách, který tak stanovuje povinnost porodnice sdílet informace o právě propuštěných novorozencích s dětským lékařem. Následnou povinnou registací dítěte se dosáhne větší prevence nakažlivých onemocnění a také to umožní předcházet násilí na nejmenších dětech, které končívá často smrtí či nenávratným poškozením dítěte. Sankce pro lůžkové zařízení poskytující gynekologické a porodnické služby v případě nedodržení ustanovení je 10 000 korun českých.

V případě, že dítě není očkováno, informuje zdravotnické zařízení nově nejen okresní hygienickou stanici, ale také orgán sociálně právní ochrany dítěte. Stehlíková také vyjednává s ministrem práce a sociálních věcí novelu zákona o sociálně právní ochraně dítěte, kde by byla uvedena povinnost pro rodiče zajistit dítěti dostatečnou zdravotní preventivní péči, včetně pravidelných prohlídek a povinného očkování. Při nedodržení tohoto ustanovení by hrozilo odebrání sociálních dávek či jiné následky, které popisuje tento zákon. "Toto ustanovení výrazně omezí prostor pro to necelé 1 % rodičů, kteří zanedbávají preventivní zdravotní péči o dítě, a pomůže předcházet týrání nejmenších dětí, jakukazují zpětné analýzy právě takových případů," řekla Stehlíková.

Výbor doporučil vládě připravit zákon O odpovědnosti právnických osob za správní delikty spáchané jednáním, které je u fysických osob postihováno jako trestný čin. na tomto zákoně pracuje Ministerstvo vnitra. Podpoří předcházení dětské prostituci a šíření dětské pornografie. Tomu se dá dnes zabraňovat pouze aplikací trestního práva hmotného, které postihuje pouze fysické osoby. Takové doporučení přináší Druhý opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o prodeji dětí, dětské prostituci a pornografii. Parlament České republiky by měl tento protokol přijmout v nejbližší době.

19. listopadu je mezinárodní den prevence týrání dětí a zároveň je to letos již devatenáct let od přijetí Úmluvy o právech dítěte. V souvislosti s tím je nutno připomenout, že Národní akční plán prevence násilí na dětech, který ministryně předkládá vládě, počítá s velkou celonárodní kampaní Stop násilí na dětech v příštím roce. Kampaň se započne v době českého předsednictví EU a podtrhne důležitost, jakou péči o dítě přikládá Česká vláda a Česká republika.

  • Date:13.11.2008