Jednotné standardy péče o ohrožené dítě a koordinace úsilí institucí poskytujících tuto péči zajistí zkrácení pobytu dětí v ústavech

  • Date:23.09.2008
Džamila Stehlíková na semináři o sanaci rodiny
Ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková se zúčastnila semináře občanského sdružení Střep, Českého centra pro sanaci rodiny.

Seminář se zabýval možnostmi sanace rodiny v průběhu umístění dítěte mimo rodinné prostředí tak, aby děti se mohly z ústavů vrátit bezpečně zpátky domů. Ministryně Stehlíková podporuje vypracování jednotných standardů péče o ohrožené dítě, které by koordinovaly činnost jednotlivých složek státu odpovědných za péči o dítě, včetně péče o rodinu v kritické situaci. Standardy by měly vnést do systému poskytování péče o dítě mezi rodinou a institucemi přehlednost a snížit počet dětí v ústavech. Ministryně rovněž podporuje vznik Rady vlády pro rodinu a dítě, která bude zastřešovat a sjednocovat agendu péče o dítě a rodinu. Členy tohoto orgánu vlády se významnými kompetencemi by měli být ministři, odpovědní za jednotlivá odvětví péče o dítě a rodinu.

Seminář proběhl v rámci projektu Dítě mezi rodinou a institucemi. Situace dětí v ústavní péči se prokazatelně zlepšuje. Problémem je, že systém na podobné úrovni nepracuje s rodinou dočasně odebraného dítěte, aby se mohlo vrátit zpět a v ČR stále narůstá počet dětí v ústavní péči. „Česká republika vykazuje jedeno z nejvyšších množství dětí v ústavní péči v Evropě, jedná se o dvacet tisíc dětí a trend je stále stoupající. Alarmující je zejména průměrná délka jejich pobytu v ústavních zařízeních, která přesahuje 9 let. Vláda připravuje kroky zlepšení systému péče o rodinu, aby tuto situaci změnila," řekla Džamila Stehlíková.

V ČR ročně narůstá počet dětí ve školských ústavních zařízeních sociální péče (např. dětské domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy). V průběhu posledních deseti let narostl počet těchto dětí o tisíc a činí nyní přibližně 7 700 osob. ČR je terčem kritiky pro nedostatečnou preventivní podporu rodiny, vysoký počet dětí v ústavech a nerozvinutou pěstounskou péči. Dětství prožité v ústavní péči, bez milujících blízkých lidí, má však následky na celý život. Absolutní většina klientů nákladných služeb jako jsou léčebny, azylové domy, protidrogové služby, sociální servis a věznice strávila dětství v ústavní péči.

Ministryně poukázala na to, že přetrvávající stav, kdy dítě zůstává v ústavu po celé dětství, je způsoben roztříštěností systému péče o ohrožené dítě, který spadá pod pět ministrů, kraje a místní úřady. Ministryně proto navrhuje, aby co nejdříve vznikla Rada vlády pro rodinu a dítě, nejlépe pod vedením premiéry vlády, která by zahrnovala dotčené ministry a experty z akademického prostředí i z prostředí poskytovatelů péče v terénu. Rada vlády pro rodinu a dítě bude zastřešovat a sjednocovat agendu péče o dítě a rodinu. Měla by za úkol koordinovat kroky, které pomohou snížit počet dětí v ústavech a vrátit co nejvíce dětí do rodiny, neboť prvořadým úkolem státu v sociální oblasti je právě podpora rodiny jako bezpečného a zdravého prostředí pro výchovu a růst dítěte.

Rada bude mít za úkol vytvořit jednotnou koordinovanou politiku ochrany dítěte a podporu rodiny. Rada bude iniciovat a koordinovat tvorbu legislativy, standardů a postupů, monitorovat kvalitu a mít v kompetenci kontrolu ochrany dítěte. Zvýšená pozornost by měla být věnována sanaci rodiny, protože zachování vlastní biologické rodiny je úkol číslo jedna. Teprve v případě, že nelze tuto podmínku naplnit, je možné dítě krátkodobě umístit v zařízení institucionální výchovy a to v souladu s jeho zájmem a při respektování jeho práv.

  • Date:23.09.2008