Slaďování rodinného a profesního života

Jesle dostupnější

  • Date:20.05.2008
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů schválila
podněty Výboru pro rovné příležitosti v rodinném a pracovním životě. Rada pečující o rovné šance žen a mužů na pracovním trhu i v rodině chce umožnit mladým rodinám strukturovaně zajistit péči o jejich děti.

Rada doporučila vládě vyřešit legislativní ukotvení (včetně daňových
podmínek) široké škály typů zařízení péče o děti pro vytvoření podmínek
sladění pracovního a rodinného života, především směřující k podpoře
rodičů při návratu na pracovní trh po mateřské nebo rodičovské dovolené.
Jedním z radou projednávaných řešení bylo například zavedení daňových
výhod pro zřizovatele jeslí či podpora firem při zřizování firemních
školek a jeslí, stejně tak podpora mateřských center. "Pro tyto účely
vidím jako velmi účelné v maximální míře využít možností, které nabízejí
dotační programy Evropského sociálního fondu," řekla k tomu ministryně
Džamila Stehlíková.

V souvislosti s tím schválila Rada vlády pro rovné příležitosti žen a
mužů další podnět výboru, doporučující vládě, aby agenda péče o děti
předškolního věku byla zařazena do gesce jednoho ministerstva, a to
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Současný stav, kdy provoz
jeslí spadá do gesce ministerstva zdravotnictví, je nesystémový, neboť
jesle primárně neposkytují zdravotní péči. Radní navrhují, aby všechny
typy institucionální péče o děti předškolního věku byla v kompetenci
jednoho resortu.


Česká republika se stejně jako ostatní členské státy Evropské unie na
vrcholné schůzce v Barceloně v roce 2002 zavázala, že do konce roku 2010
zabezpečí místa v zařízeních s denní péčí o děti pro více než 33% dětí
do tří let a pro 90% dětí od tří let věku.

  • Date:20.05.2008