Občanská společnost a neziskové organizace

Byla zahájena veřejná diskuse k přípravě zákona o veřejně prospěšných organizacích

  • Date:26.09.2008
Z tiskové konference k vydání tezí věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích
Ministryně pro lidská práva a menšiny a předsedkyně Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Džamila Stehlíková prezentovala teze k novému zákonu o veřejně prospěšných organizacích.
K tezím, kterou budou umístěny na webových stránkách Rady vlády pro nestatní neziskové organizace, má veřejnost možnost vyjádřit se v průběhu měsíce října. Zákon, na jehož přípravě spolupracují zástupci nestátních neziskových organizací, Výbor pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, odborníci na české a evropské právo a legislativu a představitelé veřejné správy, má definovat veřejně prospěšnou organizaci a sjednotit pravidla a podmínky, za kterých jsou poskytovány veřejné prostředky. Zákon má zajistit společenskou kontrolu a vysoký stupeň transparentnosti hospodaření organizací, jejichž veřejně prospěšná činnost je zajišťována z veřejných zdrojů. Jednou z klíčových podmínek je „neziskovost" - pravidlo nerozdělování zisku ve prospěch zakladatelů organizace a návratu zisku do aktivit organizace, která plní úkoly veřejné prospěšnosti.

Zákon by měl vymezit podmínky pro získání statutu veřejně prospěšné organizace. Předpokládá se, že organizace, které naplní podmínky tohoto zákona, budou moci snadněji čerpat dotace z veřejných zdrojů a budou mít nárok na příslušné daňové a poplatkové úlevy.

Pro uznání formy veřejně prospěšné organizace bude rozhodující náplň činnosti organizace, především v oblasti kultury, školství, vzdělávání, zdravotnictví či sociálních služeb, přičemž tato činnost má sloužit veřejnému zájmu. Znaky veřejné prospěšnosti mohou vykazovat všechny typy právnických osob. Stávající právní formy neziskových organizací (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace a nadační fondy a církevně právnické osoby) zůstanou zachovány. Mohou, ale nemusejí nést znaky veřejné prospěšnosti. „V současné době se předpokládá, že všechny neziskové organizace vymezené podle několika právních typů jsou veřejně prospěšné, a to neodpovídá skutečnosti. Na základě zákona se budou moci neziskové organizace rozhodnout, zda získají status veřejně prospěšné organizace a tím i přístup k veřejným prostředkům, ale současně se podrobí přísnější kontrole než doposud," řekla Hana Frištěnská, předsedkyně Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.
Veřejně prospěšné organizace budou jednotně registrovány ve zvláštním veřejném rejstříku , vedeném ministerstvem, které zákon určí. Existence takového rejstříku usnadní a zlevní kontrolní činnost státu v oblasti veřejné prospěšnosti. Neméně důležité je i to, že organizace, vedené v tomto rejstříku, budou podrobeny kontrole veřejnosti. Odpovědnost za splnění znaků veřejné prospěšnosti jak při zápisu, tak po celou dobu jejího trvání, budou mít jak samotné právnické osoby, tak i jejich statutární orgány.

Dojde k zrovnoprávnění právnických osob vykonávajících veřejně prospěšnou činnost, což umožní provozování nemocnic, jiných ústavů poskytujících zdravotní a sociální péči, případně škol v neziskovém režimu ve veřejném zájmu. Provozování těchto aktivit vyžaduje složitý systém právních a ekonomických vztahů, které nutně musí být zasazeny do právní formy, dostatečně garantující fungování těchto zařízení, transparentní a zodpovědné hospodaření s finančními prostředky.

„Zákon má posílit veřejnou kontrolu nad veřejně prospěšnými subjekty, zajistí transparentnost poskytování dotací a transparentnost účasti na nepřímých výhodách. Veřejně prospěšná organizace bude muset zveřejnit statutární dokumenty (zakládací listiny, společenské smlouvy, statuty, stanovy), účetní závěrky včetně přílohy se zprávou auditora a výroční zprávy s předepsaným obsahem. Zákon zavede přísné sankce včetně odpovědnosti statutárních orgánů za porušení podmínek, a to při přihlášení se ke znakům veřejně prospěšné organizace i v době jejího trvání," řekla Lenka Deverová, jedna z autorů věcného záměru zákona.

Zákon by měl stanovit, jaké přímé i nepřímé benefity budou poskytnuty veřejně prospěšné organizaci. Přímou výhodou plynoucí ze statutu veřejně prospěšné organizace bude možnost zúčastnit se jako žadatel na dotačních programech. Nepřímou výhodou budou daňové a poplatkové úlevy nad rámec dosavadní právní úpravy.

K tezím zákona, které budou umístěny na webových stránkách Rady vlády pro nestátní neziskové organizace www.rvnno.vlada.cz, se bude moci veřejnost vyjádřit od 1. do 31. října letošního roku. Věcný záměr zákona bude předložen vládě České republiky do konce letošního roku.

  • Date:26.09.2008