Rovné příležitosti žen a mužů

Třicetiprocentní zastoupení žen na kandidátkách

Parlament

podpořil Výbor pro vyrovnané zastoupení mužů a žen v politice 

Výbor pro vyrovnané zastoupení mužů a žen v politice se na svém zasedání 27. listopadu 2009 zabýval návrhem novely volebních zákonů do Sněmovny, krajů a Prahy.

 

Návrh je z dílny ministerstva vnitra a naplňuje usnesení vlády z července 2009, které prosadil ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Obsahuje  povinnost kandidujících stran předložit kandidátní listinu, na které je uveden podíl jak žen, tak mužů, který musí tvořit alespoň 30 % z celkového počtu všech kandidátů.

Do zákonů o volbách do Poslanecké sněmovny, krajů a Prahy se navrhuje doplnit ustanovení: „Kandidátní listina obsahuje ... jsou-li na kandidátní listině uvedeni více než 2 kandidáti, takový podíl jak žen, tak mužů, který musí tvořit alespoň 30% z celkového počtu všech kandidátů.“ Pokud strana tuto podmínku nesplní ani po poskytnutí lhůty k nápravě, bude její kandidátní listina odmítnuta jako celek pro nedostatek náležitosti kandidátní listiny. Pokud by bylo splněno, že podíl jak žen, tak mužů, bude alespoň 30 % z celkového počtu zvolených mandátů – tedy získaných „křesel“ – zvyšuje se příspěvek na mandát o 10 000 Kč na osobu za rok. Do zákona o volbách do Parlamentu a zastupitelstev se mírně prodlužují některé lhůty.

Výbor pro vyrovnané zastoupení mužů a žen v politice se zabýval absenci mechanismu pro dosazení žen na volitelní místa kandidátek, například prostřednictvím povinného rozmístění kandidátů obou pohlaví podle předem stanoveného klíče. Tento postup ministerstvo vnitra nezvolilo aby neomezilo ústavním pořádkem garantovanou volnou politickou soutěž tím, že by politické strany byly tlačeny k určitému pořadí svých kandidátů. Pro dosažení kýženého výsledku – zvýšeného podílu zvolených žen - se proto MV ČR navrhuje finanční bonus v podobě navýšení příspěvku na mandát získaný ženou-političkou, což dle názoru ministerstva vnitra přispěje k tomu, aby kandidující strany či hnutí samy přistoupily k rozmístění žen na kandidátních listinách rovnoměrněji a navrhovaly je i na volitelná místa.

Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice  navrhnul zavedení třetinového zipu, tedy chce vidět v každé trojici kandidátů jednu osobu opačného pohlaví.

Zároveň Výbor považuje metodu finanční  bonifikace navrhovanou Ministerstvem vnitra ČR za neefektivní, protože bonus  10 000 Kč za třetinový poměr mandátů je pro strany příliš nízký. Ze zkušenosti z jiných zemí (Francie) vyplývá, že většina stran daleko snadněji obětuje finanční bonus nežli nominuje stanovený počet žen na volitelná místa kandidátních listin.

Ještě větším problémem je nebezpečí zvýšení odměny politické strany zastoupené v parlamentu za získaný mandát (navržená změna zákona o politických stranách), neboť může porušovat některé náležitosti volebního práva (všeobecné, rovné, přímé, tajné, svobodné, volná soutěž politických stran…) Tím se dále přibližujete protiústavní hranici, jak ji v této věci definoval ústavní soud v Pl ÚS 53/2000. Výbor proto odmítá zavedení finanční bonifikace za získaný mandát.

Dále návrh Ministerstva vnitra ČR obsahuje doplnění zásady rovnosti v Ústavě a v LZPS o výjimku v zájmu vyrovnávacích opatření pro ženy. Do Ústavy a Listiny se na příslušných místech  vkládá ustanovení, podle kterého nejsou  porušením rovnosti volebního práva  opatření, jejichž cílem je předejít nebo vyrovnat nevýhody vyplývající z důvodu pohlaví a zajistit rovné zacházení a rovné příležitosti žen a mužů.

Výbor se domnívá, že by kýženého cíle šlo docílit pouze změnami volebních zákonů i bez dotčení Ústavy. Zavedení kvót na kandidátní listiny neporušuje zásadu rovnosti volebního práva. V mnoha evropských zemích legislativní kvóty fungují a ústava se proto neměnila (např. Belgie, Španělsko, Portugalsko nebo Slovinsko).

Navíc Ústavní soud už v minulosti rozhodl, že opatření určená k odstranění znevýhodnění určité skupiny neporušují princip rovnosti. Jakýkoli zásah do Ústavy tohoto typu, velmi snižuje naději na přijetí. Proto Výbor doporučuje neotevírat Listinu.

Není vyloučené, že se nepodaří prosadit Výborem navržený zip či návrh odmítnout kandidátku, která nesplňuje genderové náležitosti. Ale pokud legislativním procesem projde byť jen původní návrh třicetiprocentního zastoupení žen na kandidátkách, bude učiněn historicky první krok pro legislativní podporu vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů v české politice. Po tomto úvodním kroku mohou přijít i další. Stejně jako v případě legislativního zakotvení zákazu diskriminace daleko lepší něco než nic. Tedy jakýkoli krok ke spravedlivějšímu zastoupení žen v politice, i kdyby měl spíše symbolický než skutečný význam má smysl, je důležitým signálem pro celou společnost a hlavně pro budoucí političky.   Předsedkyně Výboru Džamila Stehlíková je přesvědčena, že o podporu Výboru si zaslouží každý návrh, který usiluje o vyrovnanější zastoupení žen v politice.